Terms of Use

The terms of use are available in the following languages:

Policies

 • Dutch

  Indien uitgegeven door Dimensional Fund Advisors Ltd.:

  Met inachtneming van onderstaande voorwaarden is Dimensional Fund Advisors Ltd. (Dimensional UK) als entiteit verantwoordelijk voor de inhoud van deze website (deze Website).

  Indien uitgegeven door Dimensional Ireland Limited.:

  Met inachtneming van onderstaande voorwaarden is Dimensional Ireland Limited (Dimensional Ireland) als entiteit verantwoordelijk voor de inhoud van deze Website.

  In deze Gebruikersvoorwaarden wordt, afhankelijk van de context, met de Uitgevende Entiteit Dimensional UK en/of Dimensional Ireland bedoeld.

  Door gebruik te maken van deze Website en de diensten beschikbaar via deze Website gaat u akkoord met en bent u gebonden aan de hieronder opgenomen Gebruikersvoorwaarden welke van kracht zijn op de datum dat u de Website bezoekt. Niets in deze Gebruikersvoorwaarden is bedoeld om, indien van toepassing, enig andere schriftelijke overeenkomst met betrekking tot zaken anders dan uw gebruik van de Website, die momenteel van kracht is tussen u en de Uitgevende Entiteit te wijzigen of aan te passen. De Uitgevende Entiteit kan deze Gebruikersvoorwaarden periodiek wijzigen, en dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk na publicatie op de Website van kracht. We raden u aan deze Gebruikersvoorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Gebruik deze Website niet als u niet akkoord gaat met deze Gebruikersvoorwaarden.

  De Uitgevende Entiteit kan het gebruik en de beschikbaarheid van (een deel van) deze Website op elk moment wijzigen, opschorten, stopzetten of beperken, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid.

  Het is belangrijk dat u onderstaande informatie leest, omdat deze mededelingen bevat van regelgevende en wettelijke aard die relevant zijn voor informatie elders op deze Website getoond.

   

  Beoogde doelgroep

  Deze Website is bestemd voor inwoners van België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk en is niet gericht aan personen in de Verenigde Staten van Amerika of enig ander rechtsgebied waar (vanwege hun nationaliteit, verblijfplaats of anderszins) de publicatie of beschikbaarheid van deze Website verboden is en waardoor de Uitgevende Entiteit (of haar gelieerde ondernemingen) of de producten of diensten van Dimensional onderworpen zouden kunnen worden aan enige registratie, licentie of andere wettelijke vereisten binnen een dergelijk rechtsgebied of district. 

  Personen op wie dergelijke verboden van toepassing zijn, dienen deze Website niet te bezoeken. Het is de verantwoordelijkheid van personen die toegang hebben tot deze informatie in dit document om alle toepasselijke wet- en regelgeving van hun relevante rechtsgebied na te leven. Als u ervoor kiest om de Website te bezoeken vanuit locaties buiten deze landen, doet u dit op eigen initiatief en risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van toepasselijke lokale wetgeving. Door verder te gaan op deze Website, verklaart en garandeert u dat u woonachtig bent in België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Zweden, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk.

   

  Belangrijke informatie inzake regelgeving

  Dimensional UK 
  Dimensional UK is ingeschreven in Engeland en Wales onder vennootschapsnummer 02569601 en btw-nummer 278309669. Dimensional UK is een dochteronderneming van Dimensional Fund Advisors LP, een afzonderlijke, doch gelieerde entiteit.

  Contactgegevens Dimensional UK:

  Vestigingsadres: 20 Triton Street, Regent's Place, Londen, NW1 3BF, Verenigd Koninkrijk
  Telefoonnummer: +44 (0)203 033 3300
  Fax: +44 (0)203 033 3324
  E-mailEMEAmailbox@dimensional.com
  Website: eu.dimensional.com

  Dimensional UK is gemachtigd door en staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA) De contactgegevens zijn:

  Adres: 12 Endeavour Square, Londen, E20 1JN, Verenigd Koninkrijk
  Telefoonnummer: consumenten: 0800 111 6768 (gratis nummer) of 0300 500 8082 (VK) of +44 (0)207 066 1000 (buiten het VK) professionele beleggers: 0300 500 0597 (UK), of +44 207 066 1000 (buiten het VK),
  Website: www.fca.org.uk/

  Dimensional UK is ingeschreven bij de FCA onder nummer 150100 en informatie over haar toezichtrechtelijke status kan worden geverifieerd op de website van de FCA: http://register.fca.org.uk.

  Dimensional UK is een bevoegde financieel dienstverlener in Zuid-Afrika (FSP nr. 46292).

  Dimensional Ireland
  Dimensional Ireland is goedgekeurd en gereguleerd in Ierland door de Centrale Bank van Ierland (CBI) (Registratienummer C185067). Dimensional Ireland is een dochteronderneming van Dimensional Fund Advisors LP, een afzonderlijke maar gelieerde entiteit.

  De contactgegevens van Dimensional Ireland zijn:

  Vestigingsadres: 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Ierland
  Telefoonnummer: +353 (0) 1 669 8500
  Email: EMEAmailbox@dimensional.com
  Website: eu.dimensional.com

  Dimensional Ireland is gemachtigd en gereguleerd door de CBI als een ICBE-beheermaatschappij. De contactgegevens van de CBI zijn:

  Adres: Central Bank of Ireland PO Box 559 Dublin 1
  Telefoonnummer: +353 (0)1 224 6000
  Website: https://www.centralbank.ie

  Dimensional Ireland’s CBI registratienummer en toezichtrechtelijke status zijn te vinden op de website van de CBI via https://www.centralbank.ie/regulation.

  Een samenvatting van het beloningsbeleid van Dimensional Ireland kunt u hier inzien.

  Dimensional Ireland is goedgekeurd en gereguleerd door de CBI als ICBE-beheermaatschappij en is ingeschreven in het register aangehouden door de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het Nederlandse bijkantoor staat onder beperkt toezicht van de AFM.

  De contactgegevens van het Nederlandse bijkantoor van Dimensional Ireland zijn:

  Vestigingsadres: Minervalaan 64, 1077 PE, Amsterdam, Netherlands
  Telefoonnummer: +31 (0) 20 708 58 40
  E-mailEMEAmailbox@dimensional.com
  Website: eu.dimensional.com

  Dimensional Ireland is goedgekeurd en gereguleerd door de CBI als ICBE-beheermaatschappij en het Duitse bijkantoor staat onder beperkt toezicht van het Federaal Agentschap voor Toezicht op financiële diensten (BAFIN).

  De contactgegevens van het Duitse bijkantoor van Dimensional Ireland zijn:

  Vestigingsadres: Haus Cumberland, Kurfurstendamm 194, D-10707, Berlin, Germany
  Telefoonnummer: +49 (0) 30 767 59 8645
  E-mailEMEAmailbox@dimensional.com
  Website: eu.dimensional.com

  De gegevens, informatie en inhoud op deze Website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve en educatieve doeleinden. Niets op deze Website kan worden opgevat als beleggingsadviezen, aanbevelingen, verstrekking van diensten of het aanbieden van producten tegen betaling of, en het is niet bedoeld en geschikt als een voldoende basis voor het nemen van een beleggingsbeslissing. De informatie op deze Website dient niet te worden beschouwd als een aanbieding of verzoek:

  (i) in enig rechtsgebied waar dergelijke aanbiedingen of verzoeken in strijd zijn met het lokale recht;
  (ii) aan iemand aan wie het doen van dergelijke aanbiedingen of verzoeken onrechtmatig is;
  (iii) indien de persoon die de aanbieding of het verzoek doet daartoe niet bevoegd is.

  Verder vormt deze Website niet de basis voor en kan hierop geen beroep worden gedaan in verband met een contract voor aandelen, deelnemingsrechten of andere belangen (Aandelen).

  Orders zullen niet worden doorgegeven, ontvangen of uitgevoerd door de Uitgevende Entiteit of via de Website.

  De informatie op deze Website is geen aanbeveling van de Uitgevende Entiteit aan een specifieke belegger ten aanzien van de geschiktheid van financiële instrumenten of diensten.

  Aanvragen voor een belegging in een product waarnaar op deze Website wordt verwezen kunnen uitsluitend worden ingediend op basis van de informatie met betrekking tot de specifieke belegging. Indien u een niet-professionele cliënt bent, dient u contact op te nemen met uw beleggingsadviseur. Iedereen die een aankoop wenst te doen, dient zichzelf op de hoogte te stellen van alle toepasselijke wet- en regelgeving en deze ook na te leven. Bij twijfel over de informatie op deze Website kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer +44 (0)203 033 3300 of een professioneel financieel adviseur raadplegen.

  De Uitgevende Entiteit verstrekt informatie en materialen in de Engelse taal en kan daarnaast informatie en materialen verstrekt in bepaalde andere talen. Indien u informatie en materialen van de Uitgevende Entiteit blijft accepteren, gaat Uitgevende Entiteit ervan uit dat u akkoord gaat met de verstrekking van die informatie en materialen, voor zover van toepassing, in meer dan een taal, tenzij dit is verboden op grond van het lokale recht.

  Alle inhoud op deze Website wordt alleen gepresenteerd per de gepubliceerde of aangegeven datum en kan achterhaald zijn door latere marktgebeurtenissen of vanwege andere redenen. Bovendien bent u verantwoordelijk voor het instellen van de cache-instellingen in uw browser om ervoor te zorgen dat u de meest recente gegevens ontvangt.

   

  Risico’s ten aanzien van beleggingen

  U dient te allen tijde indachtig te zijn dat: 

  • in het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor toekomstige resultaten. Er is geen garantie dat bepaalde strategieën succesvol zullen zijn;
  • uw geld bij een bankinstelling veilig is, terwijl het bij een op de markt gebaseerde belegging blootstaat aan een bepaalde mate van risico. Dit moet u afwegen bij uw beslissing om uw activa al dan niet te beleggen;
  • de belangrijkste risico's van beleggen in Dimensional-fondsen één of meer van de volgende risico’s kunnen zijn: marktrisico, risico van kleine ondernemingen, concentratierisico in de vastgoedbranche, risico van buitenlandse effecten en valutarisico, risico van opkomende markten, renterisico, risico van beleggen ten behoeve van inflatiebescherming, risico van gemeentelijke effecten en/of fonds(en)risico;
  • de waarde van beleggingen en de eventueel daaruit voortvloeiende inkomsten zowel kunnen toenemen als afnemen. Het is mogelijk dat u uw oorspronkelijke inleg niet geheel terugverdient. U mag geen aannames doen omtrent potentiële inkomsten of rendementen op basis van enige informatie op deze Website;
  • beleggen in valuta's anders dan uw eigen valuta valutarisico's kan meebrengen. Koerswijzigingen kunnen de waarde van beleggingen doen toenemen dan wel afnemen. Ook kunnen daardoor inkomsten uit beleggingen toenemen of afnemen;
  • voor vastrentende fondsen het actuele rendement een indicatie is van het actuele inkomstenniveau. Het effectieve rendement geeft meer een beeld op de lange termijn, rekening houdend met verwachte aflossingen alsmede inkomstenterugbetalingen. Zowel het rendement als de kapitaalwaarde van het fonds kunnen fluctueren;
  • sommige fondsen kunnen beleggen in sectoren en/of regio's die zeer volatiel zijn. Beleggen in de effecten van kleinere vennootschappen brengt een groter risico mee dan beleggen in de effecten van grotere vennootschappen. Daarnaast is er een risico van gebrek aan liquiditeit (d.w.z. dat ze mogelijk niet eenvoudig te kopen en te verkopen zijn). Het is vaak niet mogelijk om een waardering op de vrije markt te verkrijgen voor niet-beursgenoteerde effecten.
  • beleggingsadvieskosten en andere kosten in verband met de (beleggings)rekening uw behaalde rendement zullen verlagen.

  De waarde van Aandelen en de inkomsten daaruit kunnen afnemen dan wel toenemen als gevolg van markt- en valutakoersschommelingen en het is mogelijk dat u uw oorspronkelijke inleg niet geheel terugverdient. Of u in aanmerking komt om te beleggen in een Individual Savings Account (ISA) of een Personal Equity Plan (PEP) is afhankelijk van individuele omstandigheden en is onderworpen aan toekomstige wetswijzigingen. Belastingaannames kunnen veranderen als de wet wordt gewijzigd en de waarde van belastingaftrek is afhankelijk van uw individuele omstandigheden; u wordt sterk aangeraden om afzonderlijk belastingadvies in te winnen.

  Materialen met betrekking tot de op deze Website vermelde beleggingen dienen te worden gelezen in samenhang met een prospectus en het bijbehorende document met essentiële beleggersinformatie (key investor information document - KIID) (verkrijgbaar via deze Website) waarin vergoedingen, onkosten en risico's zijn beschreven. Lees deze zorgvuldig door alvorens tot belegging over te gaan.

  De Uitgevende Entiteit, haar werknemers, aan haar gelieerde entiteiten en/of haar directeuren kunnen al dan niet Aandelen houden of een positie houden in of met betrekking tot op deze Website vermelde beleggingen.

  Merk op dat sommige van de op deze Website beschreven theorieën van portefeuillebeheer in bepaalde gevallen opgenomen zijn door middel van verwijzing naar wetenschappers die links hebben naar de Uitgevende Entiteit en/of de Mondiale Dimensional-vestigingen. Onder de "Mondiale Dimensional-vestigingen" worden verstaan de afzonderlijke doch gelieerde Dimensional-entiteiten in het algemeen, en niet één bepaalde entiteit. Deze entiteiten zijn Dimensional Fund Advisors LP, Dimensional Fund Advisors Ltd., Dimensional Ireland Limited, DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd., Dimensional Japan Ltd., en Dimensional Hong Kong Limited. Dimensional Hong Kong Limited is geregistreerd bij de Securities and Futures Commission om gereguleerde Type 1 (effectenhandel) activiteiten uit te voeren en biedt geen vermogensbeheerdiensten aan.

   

  Links van en naar andere websites

  De Uitgevende Entiteit heeft geen websites beoordeeld of geautoriseerd die naar deze Website doorverwijzen en linken. Als u andere websites aan onze Website koppelt, is het u niet toegestaan om te suggereren dat de Uitgevende Entiteit dergelijke websites heeft onderschreven of ermee is verbonden en u mag deze Website niet als "ingelijst" ("framed") binnen een andere website weergeven. De Uitgevende Entiteit is niet verantwoordelijk voor de content, juistheid of tijdigheid van eventuele links naar andere websites of voor websites die links bevatten naar deze websites. Het volgen van links naar pagina's op andere websites of naar andere websites is geheel op eigen risico, en de Uitgevende Entiteit verstrekt geen uitdrukkelijke dan wel impliciete garanties met betrekking tot informatie die wordt verkregen van andere websites en is, behoudens andersluidende bepalingen van lokaal recht, niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van het uitgaan of gebruik maken van die websites. Links van en naar dimensional.com worden uitsluitend verstrekt voor navigatiedoeleinden en mogen niet worden uitgelegd als een advies of aanbieding tot het kopen of verkopen van effecten, een goedkeuring van of een onderschrijving door Uitgevende Entiteit met betrekking tot dergelijke externe websites.

  In het geval van Duitse ingezetenen zijn de bovengenoemde beperkingen en/of uitsluitingen niet van toepassing wanneer de Uitgevende Entiteit kennis heeft van dergelijke inbreuken of schendingen van rechten op websites die hyperlinks bevatten vanaf deze Website.

   

  Opname van telefoongesprekken

  De Uitgevende Entiteit (of een andere Mondiale Dimensional-vestiging) kan telefoongesprekken bijhouden of opnemen om instructies te verifiëren en te controleren, om hoogwaardige dienstverlening te kunnen blijven bieden, om te voldoen aan eisen van regelgeving en ter bescherming van operationele en bedrijfsprocessen. Wij verwerken persoonsgegevens die zijn opgenomen in telefoonopnames in overeenstemming met ons Privacybeleid.

   

  Intellectueel Eigendom

  Copyright ©2021. Alle rechten voorbehouden, en alle morele rechten geclaimd en voorbehouden. Alle content op deze Website, daaronder begrepen doch niet beperkt tot tekst, (grafische) afbeeldingen, audioclips, logo's, knoppen, digitale downloads, datacompilaties, software, iconen, HTML-code en XML-code, en de indeling van de Website, is eigendom van de Uitgevende Entiteit en de aan haar gelieerde entiteiten of haar leveranciers, en is beschermd op grond van het auteursrecht in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Nederland en internationale auteurswetten.

  DIMENSIONAL®, DIMENSIONAL FUND ADVISORS®, het logo van Dimensional en andere merktekens die worden gebruikt ter aanduiding van producten of diensten van de Uitgevende Entiteit of de aan haar gelieerde entiteiten zijn al dan niet geregistreerde merken van Dimensional Fund Advisors LP (Dimensional US) in het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie en andere landen. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dimensional US mogen die merken niet worden verveelvoudigd.

  Met uitzondering van de hieronder uitdrukkelijk verleende licentie mag niets op deze Website worden uitgelegd als de verlening van een licentie of recht tot gebruik van handelsmerken, logo's, ontwerpen, teksten, (grafische) afbeeldingen, audioclips of enige andere content op deze Website. De Uitgevende Entiteit en de aan haar gelieerde entiteiten behouden zich alle rechten voor met betrekking tot auteursrechten, databankrechten en merkrechten, alsmede de eigendom van alle content op deze Website, en zal die rechten handhaven voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijk recht. U bent verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke auteurswetten.

  Alle (handels)merken, auteursrechten en logo's op deze Website zijn het exclusieve eigendom van hun respectievelijke eigenaars. De (handels)merken, auteursrechten en huisstijl ("trade dress") van Dimensional mogen niet worden gebruikt met betrekking tot een product of dienst die niet van Dimensional is op een manier die verwarring kan veroorzaken bij klanten of investeerders, of op een manier die Dimensional in diskrediet brengt. Niets op deze Website mag worden opgevat als het verlenen of verstrekken van een licentie of een recht op (handels)merken, auteursrechten huisstijl ("trade dress") van Dimensional.

   

  Licentie en toegang tot de Website

  De Uitgevende Entiteit verleent u hierbij een beperkte, herroepelijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie (welke u geen recht geeft om een sub-licentie te verstrekken) om de pagina's op deze Website en de documenten, afbeeldingen en media die op die pagina's zijn opgenomen te bekijken, te bookmarken, te downloaden en af te drukken. Deze licentie is afhankelijk van uw voortdurende naleving van deze Gebruikersvoorwaarden. De pagina's op deze Website mogen uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden of zoals uitdrukkelijk schriftelijk goedgekeurd door de Uitgevende Entiteit. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan de Uitgevende Entiteit. Tenzij anders vermeld in deze Gebruikersvoorwaarden of zoals uitdrukkelijk schriftelijk goedgekeurd door de Uitgevende Entiteit, omvat verboden gebruik van deze Website onder meer:

  • Wijzigen, kopiëren, vastleggen van schermen (print screens), verspreiden, doorsturen, verzenden, posten, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, uitzenden, licenties verstrekken, afgeleide werken maken van, overdragen, verkopen of exploiteren van pagina's, rapporten, gegevens, informatie, inhoud, software, video's, webinars, producten, diensten of ander materiaal op, gegenereerd door of verkregen van deze Website, hetzij via links of anderszins (gezamenlijk de "materialen");
  • het opnieuw uitgeven van elke pagina, tekst, afbeelding of materiaal op deze Website met behulp van "framing" of andere technologie;
  • zich op een wijze gedragen dat schade, uitschakeling of overbelasting kan worden veroorzaakt (i) aan deze Website, (ii) aan materialen of diensten die via deze Website worden aangeboden, of (iii) aan systemen, netwerken, servers of accounts met betrekking tot deze Website, inclusief zonder beperking, met behulp van apparaten of software die herhaalde geautomatiseerde toegang tot deze Website bieden, anders dan die algemeen beschikbaar gesteld door de Uitgevende Entiteit;
  • Onderzoeken, scannen of testen van de kwetsbaarheid van materialen, diensten, systemen, netwerken, servers of accounts met betrekking tot deze Website of proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot materialen, diensten, systemen, netwerken, servers of accounts verbonden of geassocieerd met deze Website door middel van hacken, wachtwoord- of datamining, of elke andere wijze om toegangsbeperkende, gebruikersauthenticatie of beveiligingsapparatuur van materialen, services, systemen, netwerken, servers of accounts met betrekking tot deze Website te omzeilen;
  • Wijzigen, kopiëren, verbergen, verwijderen of weergeven van de naam, het logo, handelsmerken, tekst, mededelingen of afbeeldingen van de Uitgevende Entiteit zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Uitgevende Entiteit;
  • Het opnemen van de term 'Dimensional', of een Dimensional handelsmerk of uitvoerende naam, of een variatie van het voorgaande, als een metatag, verborgen tekstueel element of een andere indicator die een indruk wekt van verbondenheid, sponsoring of goedkeuring door Dimensional;
  • Het gebruik van elektronische communicatiefuncties van de Website voor enig doel dat onwettelijk, intimiderend, beledigend, inbreuk maakt op de privacy van een ander, intimiderend, lasterlijk, beschamend, obsceen, bedreigend of hatelijk is;
  • Verzamelen of opslaan van persoonlijke gegevens over andere gebruikers;
  • Gebruik van deze Website of materialen van de Website voor commerciële doeleinden die niet uitdrukkelijk schriftelijk zijn goedgekeurd door de Uitgevende Entiteit;
  • Publiceren, e-mailen of anderszins verzenden van reclame- of promotiemateriaal, inclusief maar niet beperkt tot, "junk mail", "enquêtes", "spam", "kettingbrieven", "piramideschema's" of enige andere vorm van uitlokking of ongeoorloofde communicatie; of
  • Uploaden, posten, e-mailen of anderszins verzenden van materiaal dat virussen of andere computercode, bestanden of programma's bevat die de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur kunnen onderbreken, beperken of verstoren.

  De Uitgevende Entiteit behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor (maar is niet verplicht) om, zonder aansprakelijkheid, elk gebruik van deze Website te controleren. Als u de Uitgevende Entiteit feedback of suggesties geeft met betrekking tot deze Website of de materialen, producten of diensten die beschikbaar zijn op deze Website, verleent u de Uitgevende Entiteit een onbeperkte, onherroepelijke, eeuwigdurende, licentie zonder royalty om dergelijke feedback of suggesties te gebruiken voor enig doel zonder enige verplichting of compensatie voor u.

   

  Downloaden van Software en Bestanden

  Als u software of bestanden downloadt vanaf deze Website, worden die software - met inbegrip van alle bestanden of afbeeldingen die in de software zijn opgenomen, door de software worden gegenereerd of met de software meegeleverd worden - en bestanden (tezamen: Bestanden) aan u in licentie gegeven door de Uitgevende Entiteit, uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. De Uitgevende Entiteit of de aan haar gelieerde entiteiten dragen echter niet de eigendom van de Bestanden aan u over. U bent eigenaar van de drager waarop de Bestanden worden opgeslagen, maar de Uitgevende Entiteit, de aan haar gelieerde entiteiten en haar licentiegevers behouden zich de volledige eigendom voor van de Bestanden, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Bestanden. Behoudens voor zover anders is toegestaan op grond van het toepasselijk recht, tenzij dat is verboden op grond van het lokale recht, is het u niet toegestaan de Bestanden opnieuw te verspreiden, te verkopen, te decompileren, aan reverse-engineering te onderwerpen, te disassembleren of anderszins terug te brengen tot welke andere vorm dan ook.

   

  Witwassen van Geld

  De Uitgevende Entiteit exploiteert deze Website vanuit het Verenigd Koninkrijk en alle transacties waarbij gelden van cliënten betrokken zijn, vallen onder de (wettelijke) eisen van het VK op het gebied van witwassen, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de Wet op opbrengsten uit misdrijven 2002 (Proceeds of Crime Act 2002), de regelgeving ter bestrijding van witwaspraktijken (Money Laundering Regulations), de regels van de FCA binnen het Money Laundering Sourcebook, en de Joint Money Laundering Steering Group Guidance Notes, met alle op enig moment daarin aangebrachte wijzigingen.

  Dimensional Ireland is onderworpen aan regelgeving omtrent het voorkomen en tegengaan van witwassen en de financiering van terrorisme op grond van onder meer de Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Acts 2010 - 2018, zoals gewijzigd en de CBI's Anti-Money Laundering and Richtlijnen voor de bestrijding van de financiering van terrorisme voor de financiële sector (september 2019).

   

  Registratie, Wachtwoord en Beveiligingsinformatie

  Bepaalde delen van de Website kunnen beveiligd zijn met een wachtwoord en zijn alleen toegankelijk voor diegenen die toegang hebben gekregen van de Uitgevende Entiteit. U mag niet zonder toestemming proberen toegang te krijgen tot een met een wachtwoord beveiligd onderdeel van de Website. Wanneer u zich registreert voor toegang tot de met wachtwoord beveiligde delen van de Website, stemt u ermee in om de Uitgevende Entiteit actuele, volledige en nauwkeurige informatie over u te verstrekken zoals van u gevraagd wordt in het toepasselijke registratieproces en gaat u ermee akkoord en verklaart deze informatie regelmatig bij te werken om de volledigheid en nauwkeurigheid ervan te behouden.

  Voor authenticatiedoeleinden kan de Uitgevende Entiteit u voorzien van beveiligingscodes die per telefoon of per sms worden verstrekt om u toegang te geven tot de Website. Voor bepaalde functies op deze Website dient u mogelijk specifieke beveiligingsvragen te beantwoorden. U verklaart dat het telefoonnummer dat u verstrekt voor het ontvangen van sms-berichten op uw naam is geregistreerd en dat wij het recht hebben om te vertrouwen op het e-mailadres en de contactgegevens die u ons het meest recent heeft verstrekt. U stemt ermee in om af te zien van alle claims die voortvloeien uit het niet ontvangen van communicatie vanwege wijzigingen in uw e-mail of contactgegevens. Door u te registreren voor de met wachtwoord beveiligde delen van de Website verleent u de Uitgevende Entiteit toestemming om per e-mail met u te communiceren over uw verzoek om toegang tot de Website te krijgen. Als u toegang krijgt tot de met wachtwoord beveiligde delen van de Website, kunt u ervoor kiezen om nieuwsbrieven per e-mail van ons te ontvangen en kunt u ervoor kiezen om in de toekomst geen e-mail van ons te ontvangen door uw voorkeuren te wijzigen. Wij zullen zorgvuldig omgaan met de informatie die u ons toevertrouwt, in overeenstemming met ons Privacybeleid.

  Als u toegang heeft tot de met wachtwoord beveiligde delen van de Website, bent u verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid en beveiliging van alle accountinformatie, gebruikersnamen, beveiligingsvragen en -antwoorden en wachtwoorden, voor het beperken van toegang tot uw computer en voor het afmelden van beschermde onderdelen van de Website. Derhalve moet u maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord te beschermen en mag u uw wachtwoord niet aan derden bekendmaken.

  Als wachtwoordinformatie wordt gedeeld met een derde partij in strijd met deze gebruikersvoorwaarden, zoals informatieverzamelsoftware, kunnen wij de gebruiker van de wachtwoordinformatie mogelijk niet verifiëren. Als wachtwoordinformatie wordt gedeeld met een derde partij in strijd met deze Gebruikersvoorwaarden, inclusief een informatieverzamelaar, aanvaardt de Uitgevende Entiteit geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de integriteit en veiligheid van de informatiesystemen van die derde partij of de verspreiding via een derde partij, van vertrouwelijke informatie.

  De Uitgevende Entiteit is niet verantwoordelijk voor enig verlies dat voortvloeit uit dergelijk gebruik of dergelijke acties of uit het niet naleven van deze bepalingen. U stemt ermee in de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden via uw account of wachtwoord die te wijten zijn aan uw gedrag, inactiviteit of nalatigheid. U stemt ermee in om deze Website alleen te gebruiken voor toegang tot die accounts waarvoor u bevoegd bent om te handelen, en u stemt ermee in uw eigen gebruikersnamen, inloggegevens, wachtwoorden en beveiligingsvragen en -antwoorden te gebruiken bij het openen van accounts waarvoor u bevoegd bent te handelen. U stemt er verder mee in geen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen of trachten te verkrijgen tot dergelijke delen van of functies op deze Website, of tot andere beschermde materialen of informatie, op enigerlei wijze die niet opzettelijk door de Uitgevende Entiteit aan u ter beschikking is gesteld.

  De Uitgevende Entiteit verstrekt geen garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de beveiliging van de Website, inclusief met betrekking tot het vermogen van onbevoegden om informatie die door u of aan u via deze Website is verzonden, te onderscheppen of te openen.

  U moet de Uitgevende Entiteit onmiddellijk op de hoogte brengen via MyDimensional@dimensional.com als u op de hoogte wordt gebracht van enige openbaarmaking, verlies, diefstal of ongeoorloofd gebruik van uw login of wachtwoord.

  Indien u een account aanhoudt waartoe u toegang krijgt via deze Website, bent u bij uitsluiting verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer. U verklaart de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden op grond van uw account of wachtwoord als gevolg van uw gedrag, verzuim of nalatigheid.

   

  Personalisatie

  De Uitgevende Entiteit biedt u de mogelijkheid om uw online ervaring te personaliseren. Hoewel bepaalde gepersonaliseerde functies een gemakkelijkere manier zijn om toegang te krijgen tot de gegevens en functies die voor u het meest relevant zijn, dient u er rekening mee te houden dat "cookies" en andere soortgelijke identificatietechnieken worden gebruikt om uw account en instellingen te koppelen aan de computer of elektronisch apparaat dat u gebruikt. Als u deze website vanaf een openbare locatie bezoekt of als u op een andere manier een computer of elektronisch apparaat deelt, kunnen gepersonaliseerde functies er in resulteren dat niet-openbare persoonlijke informatie over u aan anderen wordt onthuld. U bent uitsluitend verantwoordelijk voor het beslissen of een bepaalde gepersonaliseerde functie geschikt is voor u en voor alle gevolgen die voortvloeien uit uw beslissing. De Uitgevende Entiteit kan via cookies bepaalde gegevens verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de Website en activiteiten op de Website in overeenstemming met ons Cookiebeleid.

   

  Beveiliging van gegevensoverdracht en opslag

  Elektronische (inclusief bekabelde en draadloze) communicatie via de Website is mogelijk niet versleuteld. U aanvaardt dat er een risico bestaat dat gegevens, inclusief e-mail, elektronische en draadloze communicatie en persoonlijke gegevens, toegankelijk kunnen zijn voor onbevoegde partijen wanneer gecommuniceerd wordt tussen u en de Uitgevende Entiteit of tussen u en anderen partijen.

   

  Klachten

  De beleidsregels en procedures van de Uitgevende Entiteit in verband met klachten worden u op verzoek toegestuurd. Indien u niet tevreden bent met de wijze waarop uw klacht wordt behandeld of met de reactie van de Uitgevende Entiteit, kunt u, indien dat voor u openstaat, hierover contact opnemen met een financiële ombudsman.

   

  Beëindiging

  Tenzij dat verboden is op grond van het lokale recht, vervallen de rechten die u in dit document worden verleend onmiddellijk indien u handelt in strijd met deze Gebruikersvoorwaarden. De Uitgevende Entiteit behoudt zich te allen tijde het recht voor om wat voor reden dan ook uw toegang tot deze Website te beëindigen, zonder kennisgeving. U stemt ermee in dat de Uitgevende Entiteit niet aansprakelijk is jegens u of enige derde voor beëindiging van uw toegang tot deze Website.

  In aanvulling op enige bepaling die redelijkerwijs noodzakelijk is om het doel van deze Gebruikersvoorwaarden te bereiken of af te dwingen, blijven de volgende onderdelen van deze Gebruikersvoorwaarden van kracht (en in overeenstemming met hun voorwaarden) wanneer deze Gebruikersvoorwaarden beëindigd worden: Intellectueel Eigendom; uw licentie aan de Uitgevende Entiteit voor feedback of suggesties; Registratie, Wachtwoord en Beveiligingsinformatie; Beëindiging; Geen verklaring van Juistheid, Betrouwbaarheid en Volledigheid en geen Advies (no reliance); Geen Garantie; Beperking van Aansprakelijkheid; Vrijwaring en Toepasselijk Recht.

   

  Geen verklaring van juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid (no reliance) en geen Advies

  Hoewel de Uitgevende Entiteit al het redelijke heeft gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze Website juist is op het moment van publicatie, worden er geen uitdrukkelijke of impliciete verklaringen of garanties afgegeven met betrekking tot de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van die informatie. Alle informatie, meningen, schattingen en content op deze Website worden door de Uitgevende Entiteit of haar externe content providers uitsluitend verstrekt voor informatie-, opleidings- en niet-commerciële doeleinden en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Tenzij dat is verboden op grond van het lokale recht ben u bij uitsluiting verantwoordelijk voor het beoordelen van de voordelen en de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van die informatie, meningen, schattingen en inhoud.

  De Uitgevende Entiteit verstrekt uitsluitend informatie over de producten van de Mondiale Dimensional-vestigingen. Voorts verkeert de onderneming niet in de positie om Niet-Professionele Cliënten (cliënten niet zijnde professionele cliënten of in aanmerking komende wederpartijen in de zin van de Richtlijn markten voor financiële instrumenten (MiFID) (2014/65/EU) en zoals gedefinieerd in het Handboek van de FCA) te adviseren over de specifieke omstandigheden en specifieke voordelen van beleggen in de producten.

  NIETS OP DEZE WEBSITE VORMT EEN BELEGGINGS-, JURIDISCH, FISCAAL OF ANDER ADVIES, EN VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE MAG NIET WORDEN UITGEGAAN BIJ HET NEMEN VAN (BELEGGINGS) BESLISSINGEN. U DIENT RELEVANT EN SPECIFIEK PROFESSIONAL ADVIES IN TE WINNEN ALVORENS ENIGE BELEGGINGSBESLISSING TE NEMEN. De informatie op deze Website is niet gebaseerd op een afweging van de beleggingsdoeleinden, financiële situatie of specifieke behoeften van enige specifieke gebruiker van deze Website.

   

  Geen Garanties

  De informatie, meningen, schattingen en content op deze Website worden verstrekt zonder enige vorm van uitdrukkelijke of impliciete verklaring of garantie (daaronder begrepen doch niet beperkt tot verklaringen of garanties met betrekking tot de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid daarvan).

  De Uitgevende Entiteit aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid, en geeft geen enkele garantie, in verband met de ononderbroken of foutloze werking van functies op deze Website, het herstel van gebreken of de werking van deze Website of de servers die deze beschikbaar maken vrij van virussen of andere schadelijke componenten.

   

  Beperking van Aansprakelijkheid

  Voor alle toegestane gebruikers van de Website (anders dan Duitse inwoners):

  Tenzij dat is verboden op grond van het lokale recht houdt niets in deze voorwaarden een beperking of uitsluiting in van de aansprakelijkheid van de Uitgevende Entiteit of van u in verband met bedrieglijke voorstelling of met overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van de Uitgevende Entiteit.

  Voor Duitse ingezetenen:

  Tenzij anders vereist op grond van toepasselijk recht, zal niets in deze Gebruikersvoorwaarden de Uitgevende Entiteit of uw aansprakelijkheid limiteren met betrekking tot frauduleuze voorstelling van zaken, overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt als gevolg van opzet of grove nalatigheid door de Uitgevende Entiteit.

  In het geval van gewone nalatigheid is de aansprakelijkheid van de Uitgevende Entiteit of van u beperkt tot alleen die schade die te voorzien en gangbaar is in het geval van de schending van een contractonderhandeling waarvan de uitvoering essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en de naleving waarop u regelmatig kunt vertrouwen (wesentliche Vertragspflicht).

  Voor alle toegestane gebruikers van de Website:

  Met inachtneming van de voorgaande alinea's en voor zover maximaal is toegestaan op grond van het recht wijst de Uitgevende Entiteit hierbij elke aansprakelijkheid ontstaan door contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht of anderszins, van de hand voor verlies of schade, daaronder begrepen directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade (in elk geval daaronder begrepen doch niet beperkt tot: bedrijfsonderbreking, gederfde winst, gederfde opbrengsten, gederfde verwachte besparingen en/of verlies van goodwill) als gevolg van of in verband met:

  • de toegang tot of het gebruik van, of de onmogelijkheid van toegang tot of gebruik van, deze Website; of 
  • alle beslissingen die u neemt op basis van de informatie, meningen, schattingen en content die u ter beschikking worden gesteld via deze Website; of
  • alle Websites waartoe u toegang verkrijgt via of die worden aangeprezen op deze Website,

  ongeacht of het desbetreffende verlies of schade in redelijkheid voorzienbaar is op de datum waarop u toegang verkrijgt tot deze Website en of de Uitgevende Entiteit op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid dat u dat verlies of die schade lijdt, en of deze het gevolg is van nalatigheid van de Uitgevende Entiteit of haar werknemers, hulppersonen of onderaannemers.

  Let op: de belangrijke informatie in dit document houdt geen uitsluiting of beperking in van enige aansprakelijkheidsplicht jegens cliënten van de Uitgevende Entiteit uit hoofde van de Financial Services and Markets Act 2000 of uit hoofde van de regels van de FCA zoals neergelegd in haar Handboek.

  Behoudens bovenstaande paragrafen is de totale gezamenlijke aansprakelijkheid van de Uitgevende Entiteit, haar gelieerde ondernemingen en licentiegevers, en functionarissen, directeuren, werknemers en agenten van de Uitgevende Entiteit en haar gelieerde ondernemingen en licentiegevers, en externe content providers voortvloeiende uit of verband houdende met deze Gebruikersvoorwaarden of het onderwerp ervan, en alles wat een dergelijke partij heeft gedaan of niet gedaan heeft in verband met voorgaande uit hoofde van contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht dan wel anderszins, beperkt tot € 500 (EUR).

  Behoudens bovenstaande paragrafen is uw totale opgetelde aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruikersvoorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot uw verplichtingen tot onderstaande schadeloosstelling, uit hoofde van contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht dan wel anderszins, beperkt tot € 500 (EUR).

   

  Vrijwaring

  Tenzij dat is verboden op grond van het lokale recht verklaart u de Uitgevende Entiteit, de aan haar gelieerde entiteiten en haar licentiegevers, en de bestuurders, directeuren, werknemers en hulppersonen van de Uitgevende Entiteit en de aan haar gelieerde entiteiten en haar licentiegevers en externe contentproviders te zullen vrijwaren in verband met alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade, verliezen of onkosten, daaronder begrepen (on)kosten van rechtsbijstand, als gevolg van of op enigerlei wijze verband houdend met (a) uw schending van deze Gebruikersvoorwaarden; (b) uw onrechtmatige of ongepaste toegang tot of gebruik van deze Website; (c) uw schending van enig recht van derden, inclusief maar niet beperkt tot enig recht op privacy, publiciteitsrechten of intellectueel eigendomsrechten; (d) uw schending van enig toepasselijk recht, de wet of andere regelgeving; (e) de toegang van en/of het gebruik van de Website door een andere partij met uw unieke gebruikersnaam, wachtwoord of andere geschikte beveiligingscode.

   

  Toepasselijk recht

  Het recht van de jurisdicties waar de Uitgevende Entiteit gevestigd is, is van toepassing op uw gebruik van deze Website en downloads daarvan en de werking van deze algemene voorwaarden. De rechtbanken van de jurisdictie waar de Uitgevende Entiteit statutair gevestigd is zijn bij uitsluiting bevoegd in verband met alle geschillen die mochten ontstaan als gevolg van uw gebruik van deze Website, in elk geval behoudens voor zover op grond van het toepasselijk recht het recht van het rechtsgebied waar de gebruiker zijn gewone verblijfplaats heeft van toepassing is.

  Tenzij dat verboden is op grond van het lokale recht geldt dat, indien enige bepaling in deze voorwaarden onrechtmatig, ongeldig of om enigerlei reden onverbindend wordt geoordeeld, die bepaling geacht wordt te zijn afgescheiden en geen invloed te hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.

  Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de Uitgevende Entiteit en de gebruiker met betrekking tot het onderwerp hiervan. Deze Gebruikersvoorwaarden verstrekt geen rechten op grond van de Contracts (Rights of Third Party) Act 1999 om enige voorwaarde van deze overeenkomst af te dwingen.

  Wanneer de Uitgevende Entiteit Dimensional UK is, kan sommige of alle inhoud op deze Website als een financiële promotie aangemerkt worden op basis van onderdeel S.21 van de Britse Financial Services and Markets Act 2000. Daarom is de inhoud van deze Website goedgekeurd voor publicatie in het Verenigd Koninkrijk door Dimensional UK, in haar hoedanigheid als een door de FCA-gereguleerde onderneming, (zij is bevoegd om dit te doen op basis van haar toestemming op grond van Deel 4A van de Britse financiële toezichtsregelgeving).

 • English

  Where Issued by Dimensional Fund Advisors Ltd.
  Where issued by Dimensional Fund Advisors Ltd. (Dimensional UK), subject to the terms and conditions below, the entity responsible for the content of this website (this Site) is Dimensional UK.

  Where Issued by Dimensional Ireland Limited
  Where issued by Dimensional Ireland Limited (Dimensional Ireland), subject to the terms and conditions below, the entity responsible for the content of this Site is Dimensional Ireland.

  In these Terms of Use, the Issuing Entity refers to Dimensional UK and/or Dimensional Ireland, as applicable and as the context requires.

  By using this Site and the information and services available through this Site, you agree to follow and be bound by the following Terms of Use in effect on the date(s) the Site is accessed by you. Nothing contained in these Terms of Use is intended to modify or amend any other written agreement, if any, that may currently be in effect between you and the Issuing Entity with regard to matters other than your use of the Site. The Issuing Entity may periodically modify these Terms of Use, and any such modifications will be effective immediately upon posting on the Site. We suggest that you periodically check these Terms of Use for modifications. If you do not agree to these Terms of Use, do not use this Site.

  The Issuing Entity may modify, suspend, discontinue, or restrict the use and availability of all or any portion of this Site at any time, without notice or liability.

  It is important that you read the following information as it contains regulatory and legal notices that are relevant for information displayed throughout this Site.

   

  Intended Audience

  This Site is provided for residents of Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland and the United Kingdom and is not directed to any person in the United States of America or any jurisdiction where (by reason of that person’s nationality, residence or otherwise) the publication or availability of this Site are prohibited and which would subject the Issuing Entity (or its affiliates) or of any Dimensional’s products services to any registration, licensing, or other legal requirements within such jurisdiction or county. Persons in respect of whom such prohibitions apply must not access this Site. It is the responsibility of any persons who access this information contained herein to observe all applicable laws and regulations of their relevant jurisdiction. If you choose to access this Site from locations outside of these countries you do so at your own initiative and risk and you are responsible for compliance with any applicable local laws. By proceeding, you are representing and warranting that you are resident in either Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

    

  Important Regulatory Information

  Dimensional UK

  Dimensional UK is registered in England and Wales under Company No. 02569601 and VAT No. 278309669. Dimensional UK is a subsidiary of Dimensional Fund Advisors LP, a separate but affiliated entity.

  Contact details of Dimensional UK:

  Registered office address: 20 Triton Street, Regent's Place, London, NW1 3BF, United Kingdom
  Telephone: +44 (0)203 033 3300
  Facsimile: +44 (0)203 033 3324
  Email: EMEAmailbox@dimensional.com
  Website: eu.dimensional.com

  Dimensional UK is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (FCA).

  The contact details of the FCA are:

  Address: 12 Endeavour Square, London, E20 1JN, United Kingdom
  Telephone: retail investors: 0800 111 6768 (freephone) or 0300 500 8082 (UK) or +44 (0)207 066 1000 (outside of the UK) professional investors:  0300 500 0597 (UK), or +44 207 066 1000 (outside of the UK)
  Website: www.fca.org.uk/

  Dimensional UK’s FCA firm reference number is 150100 and its regulatory status can be confirmed on the FCA website at http://register.fca.org.uk.

  Dimensional UK is an authorised financial services provider in South Africa (FSP no. 46292).

  Dimensional Ireland

  Dimensional Ireland is authorised and regulated in Ireland by the Central Bank of Ireland (CBI) (Registration No. C185067). Dimensional Ireland is a subsidiary of Dimensional Fund Advisors LP, a separate but affiliated entity. 

  Contact details of Dimensional Ireland:

  Registered office address: 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Ireland
  Telephone: +353 (0) 1 669 8500
  Email: EMEAmailbox@dimensional.com
  Website: eu.dimensional.com

  Dimensional Ireland is authorised and regulated by the Central Bank of Ireland CBI as a UCITS management company whose contact details are:

  Address: Central Bank of Ireland PO Box 559 Dublin 1 
  Telephone: +353 (0)1 224 6000
  Website: https://www.centralbank.ie

  Dimensional Ireland's CBI registration number and regulatory status can be confirmed on the CBI website at https://www.centralbank.ie/regulation.

  A summary of Dimensional Ireland’s remuneration policy can be viewed here.

  Dimensional Ireland is authorised and regulated by the CBI as a UCITS management company and is included in the register maintained by the Dutch Authority for Financial Markets (AFM). Dimensional Ireland’s Dutch branch office is subject to limited supervision by the AFM.

  Contact details of Dimensional Ireland’s Dutch branch office:

  Registered office address: Minervalaan 64, 1077 PE, Amsterdam, Netherlands
  Telephone: +31 (0) 20 708 58 40
  Email: EMEAmailbox@dimensional.com
  Website: eu.dimensional.com

  Dimensional Ireland is authorised and regulated by the CBI as a UCITS management company and its German branch office is subject to limited supervision by the Federal Financial Services Authority (BaFin).

  Contact details of Dimensional Ireland’s German branch office:

  Registered office address: Haus Cumberland, Kurfurstendamm 194, D-10707, Berlin, Germany
  Telephone: +49 (0) 30 767 59 8645
  Email: EMEAmailbox@dimensional.com
  Website: eu.dimensional.com

  The data, information and content on this Site should be used for general information and educational purposes only. Nothing on this Site constitutes investment advice, a recommendation, or an offer of any services or products for sale and it is not intended to provide a sufficient basis on which to make an investment decision. The information contained on this Site should not be treated as an offer or solicitation: 
  (i) in any jurisdiction where such an offer or solicitation is contrary to local law. 
  (ii) to anyone to whom it is unlawful to make such an offer or solicitation. 
  (iii) if the person making the offer or solicitation is not qualified to do so.

  Nor shall this Site form the basis of, or be relied on in connection with, any contract for shares, units or other interests (Shares).

  No orders will be transmitted, received or executed by the Issuing Entity or via the Site.

  The Issuing Entity makes no representations that the securities or services described on this Site are suitable for any specific investor.

  Applications to invest in any product referred to on this Site must only be made on the basis of the documentation relating to the specific investment and if you are a retail client you should refer to your investment adviser. It is the responsibility of any persons wishing to make a purchase to inform themselves of, and observe all, applicable laws and regulations. If you are in any doubt about the information contained on this Site, please call us on +44 (0)203 033 3300, or consult a professional financial adviser.

  The Issuing Entity issues information and materials in English and may also issue information and materials in certain other languages. Continued acceptance of information and materials from the Issuing Entity will constitute consent to be provided with such information and materials, where relevant, in more than one language, unless prohibited by local law.

  All content on this Site is presented only as of the date published or indicated and may be superseded by subsequent market events or for other reasons. In addition, you are responsible for setting the cache settings on your browser to ensure you are receiving the most recent data.

    

  Risks of Investing

  You should always bear in mind that:

  • Past performance is not a guarantee of future performance. There is no guarantee strategies will be successful.
  • In a banking institution, your money is secure; whereas in a market-based investment, it is exposed to a degree of risk. This must be considered as part of your decision whether to invest your assets.
  • The principal risks of investing in Dimensional funds may include one or more of the following: market risk, small companies risk, risk of concentrating in the real estate industry, foreign securities and currencies risk, emerging markets risk, banking concentration risk, interest rate risk, risk of investing for inflation protection, risk of municipal securities and/or fund of funds risk.
  • The value of investments and any income from them may go down as well as up. You may not get back all of your original investment. You should not make any assumptions about potential income or returns based on anything included within this Site.
  • Investments in currencies other than your home currency may result in currency exchange risks. Changes in foreign exchange rates may cause the value of investments to go down or up. It may also cause income from investments to go down or up.
  • For fixed income funds, the running yield gives an indication of the current level of income. The redemption yield gives a more long-term picture, taking into account expected capital repayments as well as income repayments. Both the yield and capital value of the fund can fluctuate.
  • Some funds may invest in sectors and/or regions that may be highly volatile. Investing in the securities of smaller companies carries a higher risk than investing in the securities of larger companies, and there is also a risk of illiquidity (i.e., they may not be easy to buy and sell). It is often not possible to obtain an open market valuation on unlisted securities.
  • Investors should understand that performance results will be reduced by investment advisory fees and other expenses which may be incurred in connection with the account.

  The value of Shares and the income from them can fall as well as rise as a result of market and currency fluctuations and you may not get back as much as you originally invested. Eligibility to invest in an Individual Savings Account (ISA) or Personal Equity Plan (PEP) is dependent on individual circumstances and may be subject to future statutory change. Tax assumptions may change if the law changes and the value of tax relief will depend upon your individual circumstances; you are strongly advised to obtain separate tax advice.

  Materials relating to the investments mentioned on this Site should be read in conjunction with a prospectus and the respective key investor information document (KIID) (available through this Site) that describes charges, expenses, and risks. Read these carefully before making any investment.

  The Issuing Entity, its employees, affiliates, and/or their directors may or may not hold Shares or hold a position in or with respect to any investments mentioned on this Site.

  Please note that some of the theories of portfolio management described on this Site are in some occasions included with reference to academics that have links to the Issuing Entity and/or the Dimensional Global Firms. Dimensional Global Firms refers to the Dimensional separate but affiliated entities generally, rather than to one particular entity. These entities are Dimensional Fund Advisors LP, Dimensional Fund Advisors Ltd., Dimensional Ireland Limited, DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd., Dimensional Japan Ltd., and Dimensional Hong Kong Limited. Dimensional Hong Kong Limited is licensed by the Securities and Futures Commission to conduct Type 1 (dealing in securities) regulated activities only and does not provide asset management services.

   

  Links to and from this Site

  The Issuing Entity has not reviewed or authorised any sites linking to this Site. If you link other websites to our Site, you may not suggest that the Issuing Entity has endorsed or is affiliated with such websites and you may not display this Site as “framed” within another website. The Issuing Entity is not responsible for the content, accuracy, or timeliness of any links to other websites, nor is it responsible for any websites that may contain links to this Site. Following links to any off-site pages or other websites shall be entirely at your own risk, and the Issuing Entity does not make any warranties, expressed or implied, with regard to information obtained from other websites, and unless prohibited by local law, the Issuing Entity shall not be liable for any loss or damage arising from your reliance upon or use of such websites. Any links to and from eu.dimensional.com are provided for navigational purposes only, and should not be construed as a recommendation or offer to buy or sell any securities, an endorsement of or a warranty by the Issuing Entity with respect to any such linked websites.

  In the case of German residents, the aforementioned limitations and/or exclusions do not apply when the Issuing Entity has knowledge of any infringements or rights violations on websites which are being hyperlinked from this Site.

   

  Telephone Recording

  The Issuing Entity (or any other Dimensional Global Firm) may record and monitor telephone conversations to verify and check instructions, to maintain high quality service standards, to comply with regulatory requirements and for the security of operational and business processes. We process personal data contained in telephone recordings in accordance with our Privacy Policy.

   

  Intellectual Property

  Copyright ©2021. All rights reserved, all moral rights are asserted and reserved. All content on this Site, including, but not limited to, text, graphics, audio clips, logos, buttons, images, digital downloads, data compilations, software, icons, HTML code, and XML code, and the arrangement of the Site, is the property of the Issuing Entity and its affiliates or its suppliers, and is protected by United Kingdom, Irish, German, Dutch and international copyright laws.

  DIMENSIONAL®, DIMENSIONAL FUND ADVISORS®, the Dimensional logo, and other marks used to identify the Issuing Entity or its affiliates’ products or services are registered and unregistered marks of Dimensional Fund Advisors LP (Dimensional US) in the United Kingdom, the European Union and other countries. Such marks may not be reproduced without the express written permission of Dimensional US.

  Save for the licence expressly granted below, nothing on this Site shall be construed as granting any licence or right to use any trade marks, logos, designs, texts, graphics, audio clips, images, or other content whatsoever on this Site. The Issuing Entity and its affiliates reserve all of their rights with respect to copyright, database rights and trademarks and ownership of all content on this Site, and will enforce such rights to the full extent of applicable law. You are responsible for obeying all applicable copyright laws.

  All trademarks, service marks, and logos appearing on this Site are the exclusive property of their respective owners.

  Dimensional's trademarks, service marks and trade dress may not be used in connection with any product or service that is not Dimensional's, in any manner that is likely to cause confusion among customers or investors, or in any manner that disparages or discredits Dimensional. Nothing contained on this Site should be construed as granting any license or right in or to any trademarks, service marks, or trade dress of Dimensional.

   

  License and Site access

  The Issuing Entity hereby grants you a limited, revocable, nonexclusive, nontransferable, nonsublicensable licence to view, bookmark, download, and print the pages within this Site and the documents, graphics, and media incorporated on those pages. This licence is conditioned on your continued compliance with these Terms of Use. The pages within this Site may be used solely for personal, informational, and noncommercial purposes or as expressly authorised by the Issuing Entity in writing.  All rights not expressly granted herein are reserved by the Issuing Entity.  Except as otherwise stated in these Terms of Use or as expressly authorised by the Issuing Entity in writing, prohibited use of this Site includes but is not limited to:

  • Modifying, copying, screen capturing, distributing, forwarding, transmitting, posting, displaying, performing, reproducing, publishing, broadcasting, licensing, creating derivative works from, transferring, selling, or exploiting any pages, reports, data, information, content, software, videos, webinars, products, services, or other materials on, generated by or obtained from this Site, whether through links or otherwise (collectively, the "Materials");
  • Redelivering any page, text, image, or Materials on this Site using "framing" or other technology;
  • Engaging in any conduct that could damage, disable, or overburden (i) this Site, (ii) any Materials or services provided through this Site, or (iii) any systems, networks, servers, or accounts related to this Site, including without limitation, using devices or software that provide repeated automated access to this Site, other than those made generally available by the Issuing Entity;
  • Probing, scanning, or testing the vulnerability of any Materials, services, systems, networks, servers, or accounts related to this Site or attempt to gain unauthorised access to Materials, services, systems, networks, servers, or accounts connected or associated with this Site through hacking, password or data mining, or any other means of circumventing any access-limiting, user authentication or security device of any Materials, services, systems, networks, servers, or accounts related to this Site;
  • Modifying, copying, obscuring, removing, or displaying the Issuing Entity’s name, logo, trademarks, text, notices, or images without the Issuing Entity's express written permission;
  • Including the term "Dimensional," or any Dimensional trademark or executive's name, or any variation of the foregoing, as a meta-tag, hidden textual element, or any other indicator that creates an impression of affiliation, sponsorship, or endorsement by Dimensional;
  • Using any electronic communication feature of the Site for any purpose that is unlawful, tortious, abusive, intrusive on another's privacy, harassing, libelous, defamatory, embarrassing, obscene, threatening or hateful;
  • Collecting or storing personal data about other users;
  • Using this Site or any Materials from the Site for any commercial purpose not expressly approved by the Issuing Entity in writing;
  • Posting, emailing, or otherwise transmitting any advertising or promotional materials, including without limitation, "junk mail," "surveys," "spam," "chain letters," "pyramid schemes," or any other form of solicitation or unauthorised communication; or
  • Uploading, posting, emailing, or otherwise transmitting any material that contains viruses or any other computer code, files or programs which might interrupt, limit or interfere with the functionality of any computer software or hardware or telecommunications equipment.

  The Issuing Entity expressly reserves the right (but has no obligation) to monitor any and all use of this Site, without liability. If you provide the Issuing Entity with any feedback or suggestions regarding this Site or the materials, products or services available on this Site, you grant the Issuing Entity an unlimited, irrevocable, perpetual, sublicensable, royalty-free license to use any such feedback or suggestions for any purpose without any obligation or compensation to you.

   

  Downloading Software and Files

  If you download software or files from this website, the software—including any files or images incorporated in or generated by the software and data accompanying the software—and files (collectively, Files) are licensed to you by the Issuing Entity solely for your personal, non-commercial use. However, neither the Issuing Entity nor its affiliates transfer title in the Files to you. You own the medium on which the Files are recorded, but the Issuing Entity, its affiliates and their licensors retain full and complete title in and to the Files, including all intellectual property rights therein. Save as otherwise permitted by applicable law, unless prohibited by local law, you may not redistribute, sell, decompile, reverse engineer, disassemble, or otherwise reduce the Files to any other form whatsoever.

   

  Money Laundering

  Dimensional UK operates this Site from the United Kingdom and any transaction involving client money will be covered by statutory and other requirements relating to UK money laundering provisions including but not limited to the Proceeds of Crime Act 2002, the Money Laundering Regulations, the FCA rules contained within the Money Laundering Sourcebook, and the Joint Money Laundering Steering Group Guidance Notes, as amended from time to time.

  Dimensional Ireland is subject to anti-money laundering and counter-terrorist financing obligations under, amongst others, the Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Acts 2010 – 2018, as amended and the CBI’s Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Guidelines for the Financial Sector (September 2019).

   

  Registration, Password, and Security Information

  Certain areas of the Site may be password-protected and only accessible to those who have been granted access by the Issuing Entity. You may not attempt to access any password-protected areas of the Site without authorisation.  When you register for access to password-protected areas of the Site, you agree to provide the Issuing Entity with current, complete, and accurate information about you as prompted by the applicable registration process and agree to regularly update this information to maintain its completeness and accuracy.  For authentication purposes, the Issuing Entity may provide you with security codes delivered by phone or by text message to allow you to access the Site, and certain features on this Site may require you to answer designated security questions. You agree that the phone number you provide to receive text messages is registered in your name and that we are entitled to rely on the email address and contact information that you last provided to us. You agree to waive all claims resulting from failure to receive communications because of changes in your email or contact information. By registering for the password-protected areas of the Site, you are granting the Issuing Entity permission to communicate with you by email regarding your request to access the Site. If you are granted access to the password-protected areas of the Site, you may opt in to receive email newsletters from us and can opt not to receive email from us in the future by changing your preferences. We agree to treat with care the information you entrust to us, in accordance with the disclosures in our Privacy Policy.

  If you have access to the password-protected areas of the Site, you are  responsible for maintaining the confidentiality and security of any account information, user names, security questions and answers, and passwords, for restricting access to your computer, and for logging off any protected areas of the Site.  Accordingly, you should take steps to protect the confidentiality of your password and should not disclose your password to a third party. If password information is shared with a third party in violation of these Terms of Use, such as an information aggregator, we may not be able to verify the user of the password information. If password information is shared with a third party in violation of these Terms of Use, including an information aggregator, the Issuing Entity assumes no liability or responsibility whatsoever for the integrity and security of that third party’s information systems or the dissemination, through a third party, of any confidential information. The Issuing Entity will not be responsible for any loss that arises from such use or action or from the failure to comply with these provisions.  You agree to accept responsibility for all activities occurring under your account or password that are due to your conduct, inaction or negligence. You agree to use this Site to access only those accounts on which you are authorised to act, and you agree to use your own user names, logins, passwords, and security questions and answers when accessing accounts on which you are authorised to act. You further agree not to obtain or attempt to obtain unauthorised access to such parts of or features on this Site, or to any other protected materials or information, through any means not intentionally made available to you by the Issuing Entity.

  The Issuing Entity makes no warranty, express or implied, regarding the security of the Site, including with respect to the ability of unauthorised persons to intercept or access information transmitted by or to you through this Site.

  You should notify the Issuing Entity immediately at MyDimensional@dimensional.com if you become aware of any disclosure, loss, theft or unauthorised use of your login or password. 

  If you maintain an account that you access via this Site, you are responsible for maintaining the confidentiality of your account and password and for restricting access to your computer. You agree to accept responsibility for all activities occurring under your account or password that are due to your conduct, inaction, or negligence.

   

  Personalisation

  The Issuing Entity may offer you the opportunity to personalise your online experience. While certain personalisation features can provide a more convenient way to access the data and features most relevant to you, be aware that "cookies" and other similar identification techniques are used to associate your account and settings with the computer or electronic device that you are using. If you access this website from a public location or if you otherwise share a computer or electronic device, some personalisation features could reveal non-public personal information about you to others. You alone are responsible for deciding whether a particular personalisation feature is appropriate for you and for any consequences that result from your decision. The Issuing Entity may collect certain data regarding your use of the Site and activities on the Site via cookies in accordance with our Cookies Policy.

   

  Security of Data Transmissions and Storage

  Electronic (including wired and wireless) communications through the Site may not be encrypted. You acknowledge that there is a risk that data, including email, electronic and wireless communications and personal data, may be accessed by unauthorised third parties when communicated between you and the Issuing Entity or between you and other parties.

   

  Complaints

  The Issuing Entity’s complaints policy are available upon request. If you are not happy with the way your complaint is handled or with the response provided by Dimensional, you may (if eligible) refer your compliant to a financial ombudsmen service.

   

  Termination

  Unless prohibited by local law, the rights granted to you herein terminate immediately upon any violation by you of these Terms of Use. The Issuing Entity reserves the right to terminate your access to this Site at any time, without notice, for any reason whatsoever. You agree that the Issuing Entity shall not be liable to you or any third party for any termination of your access to this Site.

  In addition to any provision that is reasonably necessary to accomplish or enforce the purpose of these Terms of Use, the following sections of these Terms of Use survive and remain in effect in accordance with their terms upon the termination of these Terms of Use: Intellectual Property; your license to the Issuing Entity for any feedback or suggestions; Registration, Password and Security Information; Termination; No Reliance and No Advice; No Warranty; Limitation of Liability; Indemnity and Applicable Law.

   

  No Reliance and No Advice

  Although the Issuing Entity has taken all reasonable care so that the information contained on this Site is accurate at the time of publication, no representation or warranty, express or implied, is made as to the accuracy, reliability or completeness of such information. All information, opinions, estimates and content on this Site are provided by the Issuing Entity or its third party content providers for information, education and non-commercial purposes only and are subject to change without notice. Unless prohibited by local law, you alone will bear the sole responsibility of evaluating the merits and risks associated with the use of any such information, opinions, estimates and content.

  The Issuing Entity only provides information on the products of the Dimensional Global Firms. Furthermore, the firm is not in a position to advise Retail Clients (meaning clients who are not professional clients or eligible counterparties within the meaning of Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) (2014/65/EU) and as defined in the Handbook of the FCA) on the particular circumstances and particular merits of investing in the products.

  NOTHING CONTAINED ON THIS SITE CONSTITUTES INVESTMENT, LEGAL, TAX, OR OTHER ADVICE, NOR IS TO BE RELIED ON IN MAKING AN INVESTMENT OR OTHER DECISION. YOU SHOULD OBTAIN RELEVANT AND SPECIFIC PROFESSIONAL ADVICE BEFORE MAKING ANY INVESTMENT DECISION. The information contained on this Site has not been based upon a consideration of the investment objectives, financial situation or particular needs of any specific user of this Site.

   

  No Warranty

  The information, opinions, estimates, and content on this Site are provided without any representations or warranties of any kind (including, without limitation, representations or warranties as to their accuracy, reliability, or completeness), whether express or implied.

  The Issuing Entity assumes no responsibility for, and makes no warranties, that functions contained on this Site will be uninterrupted or error-free, that defects will be corrected, or that this Site or the servers that make it available will be free of viruses or other harmful components.

   

  Limitation of Liability

  For all permitted users of the Site (other than German residents):

  Unless prohibited by local law, nothing in these Terms of Use shall restrict or exclude the Issuing Entity's or your liability in respect of fraudulent misrepresentation or for death or personal injury caused by negligence.

  For German residents:

  Unless otherwise required by applicable law, nothing in these Terms of Use shall limit or preclude the Issuing Entity’s or your liability in respect of fraudulent misrepresentation, death or personal injury caused intentionally or through gross negligence.

  In the case of ordinary negligence, the Issuing Entity’s and your liability shall be limited and restricted to only damages that are foreseeable and typical in the event of the breach of a contractual negotiation, the fulfilment of which is essential for the proper performance of the contract and the compliance on which you may regularly rely (wesentliche Vertragspflicht).

  For all permitted users of the Site:

  Subject to the above paragraphs and to the maximum extent permitted by law, the Issuing Entity hereby excludes any and all liability whether from breach of contract, tort (including negligence), breach of statutory duty or otherwise for any loss or damage, including direct, indirect, special, or consequential loss or damage (in each case including but not limited to: business interruption, loss of profits, loss of revenue, loss of anticipated savings and/or loss of goodwill) arising from, or in connection with:

  • the accessing or use of, or the inability to access or use, this Site; or
  • any decisions you make based on the information, opinions, estimates, and content made available to you through this Site; or
  • any Sites accessed via or advertised on this Site,

  whether or not such loss or damage is reasonably foreseeable as at the date you access this Site or the Issuing Entity has been advised of the possibility of you incurring such loss or damage, and whether occasioned by the negligence of the Issuing Entity or its employees, agents, or sub-contractors.

  Please note that the important information set out here does not exclude or restrict any duty or liability to customers of Dimensional UK under the Financial Services and Markets Act 2000 of the United Kingdom or under the rules of the FCA as laid out in the Handbook of the FCA.

  Subject to the above paragraphs, the total aggregate liability of the Issuing Entity, its affiliates and licensors, and the officers, directors, employees, and agents of the Issuing Entity and its affiliates and licensors, and third party content providers arising out of or relating to these Terms of Use or its subject matter and to anything which it has done or not done in connection with the same whether from breach of contract, tort (including negligence), breach of statutory duty or otherwise will be limited to €500 (EUR).

  Subject to the above paragraphs, your total aggregate liability arising out of or relating to these Terms of Use including but not limited to your indemnifications obligations below whether from breach of contract, tort (including negligence), breach of statutory duty or otherwise will be limited to €500 (EUR).

   

  Indemnity

  Unless prohibited by local law, you agree to indemnify, defend, and hold harmless the Issuing Entity, its affiliates and licensors, and the officers, directors, employees, and agents of the Issuing Entity and its affiliates and licensors, and third party content providers, from and against any and all claims, liabilities, damages, losses, or expenses, including legal fees and costs, arising out of or in any way connected with (a) your breach of these Terms of Use; (b) your wrongful or improper access to or use of this Site; (c) your violation of any third-party right, including without limitation any right of privacy, publicity rights or intellectual property rights; (d) your violation of any applicable law, rule or regulation; (f) any other party’s access and/or use of the Site with your unique user name, password or other appropriate security code.

   

  Applicable Law

  Your use of this Site and downloads from it and the operation of these Terms of Use shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of the home jurisdiction of the Issuing Entity and the courts of the home jurisdiction of the Issuing Entity shall have exclusive jurisdiction over any dispute arising out of your use of this Site, in each case save where applicable laws dictate that the laws of the jurisdiction in which the user habitually resides must apply.

  Unless prohibited by local law, if any provision in these Terms of Use is deemed unlawful, invalid, or for any reason unenforceable, then that provision will be deemed severed from, and will not affect the validity and enforceability of, the remaining provisions.

  These Terms of Use represent the entire agreement between the Issuing Entity and the user relating to the subject matter herein. These Terms of Use do not give rise to any rights under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 to enforce any term of this agreement.

  Where the Issuing Entity is Dimensional UK, some or all of the content on this Site may constitute a financial promotion for the purposes of s.21 Financial Services and Markets Act 2000, and so the contents of this Site have been approved for issue in the United Kingdom by Dimensional UK, as an FCA regulated firm, authorised to do so under its Part 4A permission.

   

 • German

  Bei Herausgabe durch die Dimensional Fund Advisors Ltd.

  Bei Herausgabe durch die Dimensional Fund Advisors Ltd. (DIMENSIONAL UK), ist DIMENSIONAL UK nach Maßgabe der untenstehenden Bestimmungen und Bedingungen für den Inhalt dieser Website (diese WEBSITE) verantwortlich.

  Bei Herausgabe durch die Dimensional Ireland Limited

  Bei Herausgabe durch die DIMENSIONAL Ireland Limited (DIMENSIONAL Irland), ist DIMENSIONAL Irland nach Maßgabe der untenstehenden Bestimmungen und Bedingungen für den Inhalt dieser WEBSITE verantwortlich.

  In diesen Nutzungsbedingungen bezieht sich HERAUSGEBER je nach Kontext auf DIMENSIONAL UK bzw. DIMENSIONAL Irland.

  Durch die Nutzung dieser WEBSITE und der über diese WEBSITE verfügbaren Informationen und Leistungen erklären Sie sich mit den nachfolgenden Nutzungsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt Ihres Zugriffs auf die WEBSITE jeweils gültigen Fassung einverstanden. Nichts in diesen Nutzungsbedingungen soll etwaige vorhandene andere schriftliche Vereinbarungen zwischen Ihnen und dem HERAUSGEBER in Bezug auf Angelegenheiten, deren Gegenstand nicht die Nutzung der WEBSITE ist, ändern oder ergänzen. Der HERAUSGEBER kann diese Nutzungsbedingungen von Zeit zu Zeit ändern. Diese Änderungen treten unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung auf der WEBSITE in Kraft. Daher sollten Sie diese Nutzungsbedingungen regelmäßig auf Änderungen hin prüfen. Wenn Sie diesen Nutzungsbedingungen nicht zustimmen, nutzen Sie diese WEBSITE bitte nicht.

  Der HERAUSGEBER kann die Nutzung und Verfügbarkeit dieser WEBSITE jederzeit ohne Vorankündigung oder Haftung entweder ganz oder teilweise ändern, aussetzen, einstellen oder einschränken.

  Bitte lesen Sie die nachfolgenden Informationen aufmerksam durch, da diese regulatorische und rechtliche Hinweise enthalten, die für die auf dieser WEBSITE angezeigten Informationen relevant sind.

   

  Zielgruppe

  Diese WEBSITE wird ausschließlich für in Belgien, Dänemark, Finnland; Frankreich, Deutschland, Irland, Luxemburg, Norwegen und Schweden sowie in den Niederlanden, in der Schweiz und im Vereinigten Königreich wohnhafte Personen zur Verfügung gestellt. Sie richtet sich nicht an Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in anderen Ländern, in denen die Veröffentlichung oder Bereitstellung dieser WEBSITE (aufgrund der Nationalität der betroffenen Person, ihres Wohnsitzes oder aus anderen Gründen) verboten ist, und wodurch der HERAUSGEBER (oder seine verbundenen Unternehmen) bzw. deren Produkt und Dienstleistungen bestimmten Registrierungs-, Lizensierungs- oder anderen rechtlichen Pflichten innerhalb dieser Gerichtbarkeit oder dieses Landes unterworfen werden würde. Personen, die unter derartige Verbote fallen, dürfen nicht auf diese WEBSITE zugreifen. Jedwede Person, die auf die hierin enthaltenen Informationen zugreift, ist selbst für die Einhaltung sämtlicher geltenden Gesetze und Bestimmungen in ihrem Land verantwortlich. Wenn Sie aus einem anderen als einem der oben genannten Länder auf diese WEBSITE zugreifen, tun Sie dies auf eigene Initiative und auf eigene Gefahr und Sie sind für die Einhaltung sämtlicher geltenden lokalen Gesetze verantwortlich. Wenn Sie fortfahren, erklären und sichern Sie gleichzeitig zu, dass Sie entweder in Belgien, Dänemark, Finnland Frankreich, Deutschland, Irland, Luxemburg, Norwegen oder Schweden oder in den Niederlanden, in der Schweiz oder im Vereinigten Königreich wohnhaft sind.

   

  Wichtige aufsichtsrechtliche Informationen

  DIMENSIONAL UK

  DIMENSIONAL UK ist in England und Wales unter der Registrierungsnummer Company No. 02569601 und der Umsatzsteueridentifikationsnummer VAT No. 278309669 registriert. DIMENSIONAL UK ist eine Tochtergesellschaft der DIMENSIONAL Fund Advisors LP, einem separaten, aber verbundenen Unternehmen.

  Kontaktdaten von DIMENSIONAL UK:

  Eingetragener Firmensitz: 20 Triton Street, Regent's Place, London NW1 3BF, Vereinigtes Königreich
  Telefon: +44 (0)203 033 3300
  Fax: +44 (0)203 033 3324
  E-Mail: EMEAmailbox@dimensional.com
  Website: eu.dimensional.com

  DIMENSIONAL UK ist von der britischen Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority, FCA) zugelassen und untersteht deren Aufsicht.

  Die Kontaktdaten der FCA lauten:

  Adresse: 12 Endeavour Square, London, E20 1JN, Vereinigtes Königreich
  Telefon: Privatanleger: 0800 111 6768 (gebührenfrei) oder 0300 500 8082 (Vereinigtes Königreich) oder +44 (0)207 066 1000 (außerhalb des Vereinigten Königreichs)
  Professionelle Anleger: 0300 500 0597 (Vereinigtes Königreich) oder +44 207 066 1000 (außerhalb des Vereinigten Königreichs)
  Website: www.fca.org.uk/

  Die Referenznummer von DIMENSIONAL UK bei der FCA lautet 150100 und ihr aufsichtsrechtlicher Status kann auf der FCA-Website unter http://register.fca.org.uk überprüft werden.

  DIMENSIONAL UK ist ein in Südafrika zugelassener Finanzdienstleister (FSP Nr. 46292).

  DIMENSIONAL Irland

  DIMENSIONAL Irland ist in Irland zugelassen und unterliegt der Aufsicht der irischen Zentralbank (Central Bank of Ireland, CBI) (Registrierungsnummer C185067). DIMENSIONAL Irland ist eine Tochtergesellschaft der Dimensional Fund Advisors LP, einem separaten, aber verbundenen Unternehmen. 

  Kontaktdaten von DIMENSIONAL Irland:

  Eingetragener Firmensitz: 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Irland
  Telefon: +353 (0) 1 669 8500
  E-Mail: EMEAmailbox@dimensional.com
  Website: eu.dimensional.com

  DIMENSIONAL Irland ist in Irland zugelassen und unterliegt als OGAW-Verwaltungsgesellschaft der Aufsicht der CBI; die Kontaktdaten sind wie folgt:

  Adresse: Central Bank of Ireland PO Box 559 Dublin 1
  Telefon: +353 (0)1 224 6000
  Website: https://www.centralbank.ie

  Die Registrierungsnummer von DIMENSIONAL Irland bei der CBI und ihr aufsichtsrechtlicher Status können auf der CBI-Website unter https://www.centralbank.ie/regulation überprüft werden.

  Eine Zusammenfassung der Vergütungsrichtlinie von DIMENSIONAL Irland kann hier abgerufen werden.

  DIMENSIONAL Irland ist von der CBI zugelassen und unterliegt als OGAW-Verwaltungsgesellschaft der Aufsicht der CBI und wird im Register der niederländischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Authority for Financial Markets, AFM) geführt. Die Zweigniederlassung von DIMENSIONAL Irland in den Niederlanden untersteht der eingeschränkten Aufsicht der AFM.

  Kontaktdaten der niederländischen Zweigniederlassung von DIMENSIONAL Irland:

  Eingetragener Firmensitz: Minervalaan 64, 1077 PE, Amsterdam, Niederlande
  Telefon: +31 (0) 20 708 58 40
  E-Mail: EMEAmailbox@dimensional.com
  Website: eu.dimensional.com

  DIMENSIONAL Irland ist von der CBI zugelassen und untersteht als OGAW-Verwaltungsgesellschaft deren Aufsicht. Ihre Zweigniederlassung in Deutschland untersteht der eingeschränkten Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

  Kontaktdaten der deutschen Zweigniederlassung von DIMENSIONAL Irland:

  Eingetragener Firmensitz: Haus Cumberland, Kurfürstendamm 194, D-10707, Berlin, Deutschland
  Telefon: +49 (0) 30 767 59 8645
  E-Mail: EMEAmailbox@dimensional.com
  Website: eu.dimensional.com

  Die auf dieser WEBSITE enthaltenen Daten, Informationen und Inhalte dürfen nur zu allgemeinen Informations- und Bildungszwecken verwendet werden. Nichts auf dieser WEBSITE stellt eine Anlageberatung, eine Empfehlung oder ein Angebot von Dienstleistungen oder Produkten zum Kauf dar und sie dient nicht dazu, eine ausreichende Grundlage für Anlageentscheidungen zu bieten. Die auf dieser WEBSITE enthaltenen Informationen sollten in folgenden Fällen nicht als ein Angebot oder eine Aufforderung behandelt werden:

  (i) in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gegen lokales Recht verstößt;
  (ii) bei jedem, demgegenüber es gesetzlich unzulässig wäre, ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung zu machen;
  (iii) wenn die Person, die ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung abgibt, hierzu nicht berechtigt ist.

  Des Weiteren stellt diese WEBSITE weder eine Grundlage für einen Vertrag über Anteile, Aktien oder sonstige Beteiligungen (ANTEILE) dar noch dient sie als verlässliche Grundlage für einen derartigen Vertrag.

  Es werden vom HERAUSGEBER bzw. über die WEBSITE keinerlei Aufträge übermittelt, empfangen oder ausgeführt.

  Der HERAUSGEBER gibt keine Zusicherung dahingehend ab, dass die auf dieser WEBSITE beschriebenen Wertpapiere oder Dienstleistungen für bestimmte Anleger geeignet sind.

  Anträge zur Investition in ein auf dieser WEBSITE genanntes Produkt dürfen nur auf der Grundlage der für das spezifische Investment geltenden Dokumentation gestellt werden; wenn Sie Privatanleger sind, sollten Sie hierzu Ihren Anlageberater konsultieren. Es liegt in der Verantwortung der Personen, welche einen Erwerb tätigen wollen, sich über alle anwendbaren Gesetze und Bestimmungen selbst zu informieren und diese einzuhalten. Sollten Sie Fragen hinsichtlich der auf dieser WEBSITE enthaltenen Informationen haben, rufen Sie uns unter +44 (0) 203 033 3300 an oder wenden Sie sich an einen professionellen Finanzberater.

  Der HERAUSGEBER veröffentlicht Informationen und Materialien auf Englisch und kann gegebenenfalls auch Informationen und Materialien in bestimmten anderen Sprachen veröffentlichen. Eine fortgesetzte Annahme von Informationen und Materialien vom HERAUSGEBER stellt eine Einwilligung dar, solche Informationen und Materialien zu erhalten, gegebenenfalls in mehr als einer Sprache, es sei denn lokale Gesetze verbieten dies.

  Sämtliche Inhalte dieser WEBSITE sind ausschließlich am Tag der Veröffentlichung bzw. Bereitstellung aktuell und können aufgrund von darauffolgenden Marktereignissen oder aus anderen Gründen ersetzt werden. Des Weiteren sind Sie dafür verantwortlich, die Cache-Einstellungen in Ihrem Browser so anzupassen, dass Sie die aktuellsten Daten erhalten.

   

  Investitionsrisiko

  Sie sollten Folgendes stets bedenken:

  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Es gibt keine Garantie, dass Strategien erfolgreich sein werden.
  • In einem Bankinstitut ist Ihr Geld sicher, wohingegen es bei einem marktbasieren Investment einem gewissen Risiko ausgesetzt ist. Dies muss im Rahmen Ihrer Entscheidung, ob Sie Ihr Vermögen anlegen, berücksichtigt werden.
  • Die Hauptrisiken einer Investition in Dimensional-Fonds können eines oder mehrere der folgenden Risiken sein: das Marktrisiko, das Risiko kleiner Unternehmen, das Risiko einer Konzentration im Immobiliensektor, das Risiko ausländischer Wertpapiere und Währungen, das Schwellenländerrisiko, das Risiko einer Konzentration im Bankensektor, das Zinsrisiko, das Risiko bei einer Investition zum Inflationsschutz, das Risiko kommunaler Wertpapiere und/oder das Dachfondsrisiko.
  • Der Wert von Investments und der aus ihnen generierten Erträge kann sowohl nach unten als auch nach oben schwanken. Sie erhalten möglicherweise nicht Ihre gesamten ursprünglichen Investitionen zurück. Sie sollten keine Mutmaßungen bezüglich potenzieller Erträge oder Gewinne auf der Grundlage der auf dieser WEBSITE bereitgestellten Inhalte anstellen.
  • Investitionen in andere Währungen als Ihre Heimatwährung können zu Wechselkursrisiken führen. Änderungen bei den Wechselkursen können dazu führen, dass der Wert von Investitionen nach unten oder oben schwankt. Dies kann auch dazu führen, dass die Erträge aus Investitionen nach unten oder oben schwanken.
  • Bei festverzinslichen Fonds gibt die Umlaufrendite einen Hinweis auf das aktuelle Ertragsniveau. Die Rückzahlungsrendite ergibt ein langfristigeres Bild, wobei diese sowohl die erwarteten Kapitalrückzahlungen als auch Ertragsrückzahlungen berücksichtigt. Sowohl die Rendite als auch der Kapitalwert des Fonds unterliegen Schwankungen.
  • Manche Fonds können in Branchen und/oder Regionen investieren, welche hoch volatil sind. Die Anlage in Wertpapiere von kleineren Unternehmen beinhaltet ein höheres Risiko als die Anlage in Wertpapiere von größeren Unternehmen; es besteht außerdem das Risiko der Illiquidität (d.h. sie sind möglicherweise nicht leicht zu kaufen oder zu verkaufen). Bei nicht börsennotierten Wertpapieren ist es oft nicht möglich, eine Verkehrswertschätzung (Open Market-Bewertung) einzuholen.
  • Anlegern sollte bewusst sein, dass die Performance-Ergebnisse durch Anlageberatungsgebühren und andere Kosten, die im Zusammenhang mit dem Konto entstehen können, noch gemindert werden.

  Der Wert von ANTEILEN und die Erträge aus ihnen können als Folge von Markt-und Währungsschwankungen sowohl fallen als auch steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht so viel zurück, wie Sie ursprünglich investiert haben. Die Berechtigung, in ein individuelles Sparkonto (Individual Savings Account, ISA) oder einen Aktiensparplan (Personal Equity Plan, PEP) zu investieren, hängt von den individuellen Umständen ab und kann zukünftigen gesetzlichen Änderungen unterliegen. Die Veranlagung von Steuern kann sich gegebenenfalls ändern, wenn sich das betreffende Gesetz ändert, und der Wert von Steuerentlastungen hängt von Ihren individuellen Umständen ab; wir empfehlen Ihnen dringend, dass Sie eine separate steuerliche Beratung einholen.

  Materialien, zu den auf dieser WEBSITE genannten Anlagen sollten in Verbindung mit einem Prospekt sowie dem jeweiligen Informationsblatt zu den wesentlichen Anlegerinformationen (key investor information document, KIID) (erhältlich über die WEBSITE) gelesen werden, welches die Gebühren, Kosten und Risiken beschreibt. Lesen Sie sich diese Dokumente sorgfältig durch, bevor Sie eine Investition tätigen.

  Es ist möglich, dass der HERAUSGEBER, seine Mitarbeiter, mit ihm verbundene Unternehmen und/oder seine bzw. deren Direktoren (directors) ANTEILE an oder Positionen in oder in Bezug auf die auf dieser WEBSITE genannten Anlagen halten.

  Bitte beachten Sie, dass einige der auf dieser WEBSITE beschriebenen Theorien bezüglich des Portfolio-Managements, in manchen Fällen mit Verweisen auf akademische Wissenschaftler versehen sind, welche Verbindungen zum HERAUSGEBER und/oder den Dimensional Global Firms haben. Dimensional Global Firms bezieht sich allgemein auf die Unternehmen, die zwar rechtlich eigenständig, aber mit Dimensional verbunden sind, und nicht auf ein bestimmtes Unternehmen. Diese Unternehmen sind Dimensional Fund Advisors LP, Dimensional Fund Advisors Ltd., Dimensional Ireland Limited, DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd., Dimensional Japan Ltd. und Dimensional Hong Kong Limited. Dimensional Hong Kong Limited ist von der Aufsichtsbehörde für die Wertpapier- und Terminmärkte in Hongkong (Securities and Futures Commission) zugelassen und berechtigt, ausschließlich regulierte Aktivitäten des Typs 1 (Handel mit Wertpapieren) zu betreiben; Vermögensverwaltungsdienstleistungen werden nicht angeboten.

   

  Links zur und auf die WEBSITE

  Der HERAUSGEBER hat etwaige Websites mit Links zu dieser WEBSITE weder geprüft noch genehmigt. Wenn Sie andere Websites mit unserer WEBSITE verlinken, darf dadurch nicht der Eindruck entstehen, dass der HERAUSGEBER diese Website unterstützt oder auf irgendeine Weise mit dieser verbunden ist und Sie dürfen diese WEBSITE nicht als Frameseite auf einer anderen Website darstellen. Der HERAUSGEBER trägt weder Verantwortung für den Inhalt, die Richtigkeit, oder die Aktualität von etwaigen Links zu anderen Websites noch ist er für Websites verantwortlich, welche gegebenenfalls Links auf diese WEBSITE enthalten. Wenn Sie Links zu externen Webseiten oder sonstigen Websites folgen, erfolgt dies auf eigene Gefahr und der HERAUSGEBER übernimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend Verantwortung im Hinblick auf die von anderen Websites eingeholten Informationen. Sofern nicht durch lokale Gesetze verboten, haftet der HERAUSGEBER nicht für Verluste oder Schäden, welche daraus entstehen, dass Sie solchen Websites vertrauen oder diese nutzen. Jedwede Links von eu.dimensional.com werden ausschließlich zu Navigationszwecken bereitgestellt und sind weder als Empfehlungen oder Angebote, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, noch als Befürwortung oder Gewähr hinsichtlich jener verlinkten Websites durch DIMENSIONAL UK auszulegen.

  Für in Deutschland ansässige Nutzer gelten die vorgenannten Einschränkungen und/oder Ausschlüsse nicht, wenn der HERAUSGEBER Kenntnis von Verstößen oder Rechtsverletzungen auf Websites hat, die mit dieser WEBSITE verlinkt sind.

   

  Aufzeichnung von Telefongesprächen

  Der HERAUSGEBER (oder eine andere Dimensional Global Firm) kann Telefongespräche überwachen und aufzeichnen, um Anweisungen zu überprüfen und zu verifizieren, hohe Qualitätsstandards aufrechtzuerhalten und aufsichtsrechtliche Anforderungen einzuhalten, sowie für Zwecke der Sicherheit der Geschäfts- und Betriebsabläufe. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten aus den Aufzeichnungen von Telefongesprächen in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzerklärung.

   

  Geistiges Eigentum

  Copyright ©2021. Alle Rechte vorbehalten, alle Urheberpersönlichkeitsrechte werden geltend gemacht und vorbehalten. Der gesamte Inhalt auf dieser WEBSITE, einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, Texte, Grafiken, Audioclips, Logos, Schaltflächen, Bilder, digitale Downloads, Datenzusammenstellungen, Software, Symbole, HTML-Codes und XML-Codes sowie die Aufmachung der WEBSITE sind Eigentum des HERAUSGEBERS und seiner verbundenen Unternehmen oder Zulieferer und sind durch die Urheberrechtsgesetze des Vereinigten Königreichs sowie durch die irischen, deutschen, niederländischen und internationalen Urheberrechtsgesetze geschützt.

  DIMENSIONAL®, DIMENSIONAL FUND ADVISORS®, das Dimensional-Logo sowie sonstige Markenzeichen, welche zur Identifizierung von Produkten oder Dienstleistungen des HERAUSGEBERS oder seiner verbundenen Unternehmen verwendet werden, sind eingetragene und nicht eingetragene Markenzeichen der Dimensional Fund Advisors LP (DIMENSIONAL US) im Vereinigten Königreich, der Europäischen Union und anderen Ländern. Ohne die ausdrückliche schriftliche Einwilligung von DIMENSIONAL US dürfen solche Markenzeichen nicht reproduziert werden.

  Mit Ausnahme der unten ausdrücklich gewährten Lizenz kann nichts auf dieser WEBSITE als Gewährung einer Lizenz oder eines Nutzungsrechts bezüglich jedweder Marken, Logos, Designs, Texte, Grafiken, Audioclips, Bilder oder sonstigen Inhalte jedweder Art auf dieser WEBSITE ausgelegt werden. Der HERAUSGEBER und seine verbundenen Unternehmen behalten sich alle Rechte im Hinblick auf Urheberrechte, Rechte an Datenbanken und Marken sowie das Eigentum an allen Inhalten auf dieser WEBSITE vor und werden solche Rechte im größtmöglichen von anwendbaren Gesetzen erlaubtem Umfang durchsetzen. Sie sind dafür verantwortlich, alle anwendbaren Urheberrechte zu beachten.

  Sämtliche Marken, Dienstleistungsmarken und Logos, die auf dieser WEBSITE erscheinen, stehen im alleinigen Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

  Die Marken, die Dienstleistungsmarken und die Handelsaufmachung von Dimensional dürfen nicht in Zusammenhang mit Produkten oder Dienstleistungen verwendet werden, die nicht zu Dimensional gehören, wenn es wahrscheinlich ist, dass eine solche Art der Verwendung zu Verwirrung unter Kunden oder Investoren führt oder die Art der Verwendung Dimensional in Verruf bringt oder schädigt. Nichts auf dieser WEBSITE darf so ausgelegt werden, dass eine Lizenz oder ein Recht in Bezug auf Marken, Dienstleistungsmarken oder die Handelsaufmachung von Dimensional gewährt würde.

   

  Lizenz und Zugriff auf die WEBSITE

  Der HERAUSGEBER gewährt Ihnen hiermit eine beschränkte, widerrufliche, nicht ausschließliche, nicht übertragbare und nicht unterlizenzierbare Lizenz, die Sie zur Ansicht, zum Markieren, zum Herunterladen und zum Drucken der Seiten innerhalb dieser WEBSITE sowie der in diesen Seiten integrierten Dokumente, Grafiken und Medien berechtigt. Diese Lizenz besteht nur unter der Bedingung, dass Sie diese Nutzungsbedingungen weiterhin einhalten. Die Seiten innerhalb dieser WEBSITE dürfen nur zu privaten Informationszwecken und nicht zu gewerblichen Zwecken genutzt werden bzw. nur so wie vom HERAUSGEBER ausdrücklich schriftlich erlaubt. Der HERAUSGEBER behält sich sämtliche Rechte vor, die im Rahmen dieser Vereinbarung nicht ausdrücklich gewährt werden. Soweit in diesen Nutzungsbedingungen nicht anders festgelegt oder vom HERAUSGEBER ausdrücklich schriftlich erlaubt, stellen unter anderem folgende Handlungen eine verbotene Nutzung dieser WEBSITE dar:

  • Änderung, Vervielfältigung, Erstellen von Bildschirmaufnahmen (Screenshots), Vertrieb, Weiterleitung, Übermittlung, Posten, Abbildung, Darbietung, Reproduktion, Veröffentlichung, Ausstrahlung, Lizenzierung, Erstellung abgeleiteter Werke, Übertragung, Verkauf oder Verwertung von Seiten, Berichten, Daten, Informationen, Inhalten, Software, Videos, Webinaren, Produkten, Dienstleistungen oder anderer Materialien, die sich auf dieser WEBSITE befinden, von ihr erstellt oder aus ihr erlangt werden, ob über Links oder in sonstiger Weise (gemeinsam das „MATERIAL“).
  • Einbindung von Seiten, Texten, Bildern oder MATERIAL auf dieser WEBSITE in eigene Inhalte mithilfe von „Framing“ oder anderen Technologien;
  • Jedes Verhalten, dass zu einer Schädigung, Außerbetriebsetzung oder Überlastung (i) dieser WEBSITE, (ii) von MATERIAL oder Dienstleistungen, die über diese WEBSITE angeboten werden, oder (iii) von Systemen, Netzwerken, Servern oder Konten, die mit dieser WEBSITE zusammenhängen, führen könnte, einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, die Nutzung von Geräten oder Software, die einen wiederholten automatischen Zugriff auf diese WEBSITE herstellen, mit Ausnahme von Geräten und Software, die der HERAUSGEBER allgemein zur Verfügung stellt;
  • Überprüfen, Scannen oder Testen des MATERIALS, der Dienstleistungen, der Systeme, der Netzwerke, der Server oder der Konten im Zusammenhang mit dieser WEBSITE auf Schwachstellen oder der Versuch eines unerlaubten Zugriffs auf MATERIAL, Dienstleistungen, Systeme, Netzwerke, Server oder Konten, die mit dieser WEBSITE verbunden oder assoziiert sind, durch Hacking, Passwort- oder Daten-Mining oder andere Vorgehensweisen, die dazu dienen, Zugriffsbeschränkungen, Nutzerauthentisierungen oder Sicherheitseinrichtungen von MATERIAL, Dienstleistungen, Systemen, Netzwerken, Servern oder Konten im Zusammenhang mit dieser WEBSITE zu umgehen;
  • Ändern, Vervielfältigen, Unkenntlichmachen, Entfernen oder Abbilden von Namen, Logos, Marken, Texten, Mitteilungen oder Bildern vom HERAUSGEBER ohne die ausdrückliche schriftliche Erlaubnis des HERAUSGEBERS;
  • Einbindung des Begriffs „Dimensional“ oder einer beliebigen Dimensional-Marke oder des Namens einer Führungskraft von Dimensional oder einer Abwandlung der vorgenannten, als Meta-Tag, verborgenes Textelement oder anderen Hinweis, was den Eindruck einer Verbindung oder einer Sponsorenbeziehung mit bzw. einer Empfehlung seitens Dimensional erweckt;
  • Nutzung von elektronischen Kommunikationsfunktionen der WEBSITE zu rechtswidrigen, unerlaubten, missbräuchlichen, die Privatsphäre eines anderen verletzenden, belästigenden, beleidigenden, diffamierenden, beschämenden, obszönen, bedrohlichen oder von Hass geprägten Zwecken;
  • Erheben oder Speichern von personenbezogenen Daten anderer Nutzer;
  • Nutzung dieser WEBSITE oder von MATERIAL von dieser WEBSITE zu gewerblichen Zwecken, für die keine ausdrückliche schriftliche Erlaubnis des HERAUSGEBERS vorliegt;
  • Jegliche Weitergabe – durch Posten, per E-Mail oder auf sonstige Weise – von Werbe- oder Marketingmaterial, einschließlich unter anderem „Junk-Mail“, „Spam“, „Kettenbriefe“ und „Schneeballsysteme“ sowie jede andere Form von Aufforderungen und unerlaubter Kommunikation; oder
  • Hochladen, Posten, E-Mail-Übertragung oder sonstige Übertragung von Material, das Viren oder andere Computercodes, Dateien oder Programme enthält, die die Funktionalität von Computersoftware oder -hardware oder von Telekommunikationssystemen unterbrechen, einschränken oder stören könnten.

  Der HERAUSGEBER behält sich ausdrücklich das Recht vor (ist jedoch nicht verpflichtet), jede Nutzung dieser WEBSITE ohne Haftung zu überwachen. Wenn der HERAUSGEBER Feedback oder Vorschläge bezüglich dieser WEBSITE oder des MATERIALS, der Produkte oder der Dienstleistungen, die dort angeboten werden, von Ihnen erhält, so gewähren Sie dem HERAUSGEBER eine uneingeschränkte, unwiderrufliche, unbefristete, unterlizenzierbare und gebührenfreie Lizenz zur Nutzung des Feedbacks bzw. der Vorschläge zu sämtlichen Zwecken, ohne dass hieraus eine Verpflichtung oder ein Vergütungsanspruch Ihnen gegenüber entsteht.

   

  Herunterladen von Software und Dateien

  Wenn Sie Software oder Dateien von dieser WEBSITE herunterladen, so ist die Software – einschließlich aller Dateien oder Bilder, die in die Software integriert sind oder die über die Software und die zur Software gehörenden Daten erstellt wurden – sowie die Dateien (zusammen die „DATEIEN“) vom HERAUSGEBER an Sie zur ausschließlich privaten, nicht gewerblichen Nutzung lizenziert. Der HERAUSGEBER bzw. seine verbundenen Unternehmen übertragen jedoch nicht das Eigentum an den DATEIEN an Sie. Sie haben das Eigentum an dem Medium, auf dem die DATEIEN gespeichert werden, aber der HERAUSGEBER, seine verbundenen Unternehmen und seine Lizenzgeber behalten die uneingeschränkten Eigentumsrechte an und in Bezug auf die DATEIEN, einschließlich aller Rechte an geistigem Eigentum hieran. Vorbehaltlich anderslautender gesetzlicher Bestimmungen und sofern nicht durch lokale Gesetze verboten, dürfen Sie die DATEIEN nicht weiterverbreiten, verkaufen, dekompilieren, mit Reverse Engineering zurückentwickeln, disassemblieren oder die DATEIEN in irgendeine sonstige Form reduzieren.

   

  Geldwäsche

  DIMENSIONAL UK betreibt diese WEBSITE vom Vereinigten Königreich aus und auf jede Transaktion, bei der Geld von Kunden beteiligt ist, sind gesetzliche und sonstige Geldwäscheregelungen des Vereinigten Königreichs anwendbar, einschließlich, jedoch ohne hierauf beschränkt zu sein, des Gesetzes über Erträge aus Straftaten aus dem Jahr 2002 (Proceeds of Crime Act 2002), der Geldwäschebestimmungen (Money Laundering Regulations), der FCA-Sammlung zur Geldwäscheprävention (FCA Money Laundering Sourcebook) und den Leitfäden der Joint Money Laundering Steering Group (Joint Money Laundering Steering Group Guidance Notes), in der jeweils geltenden Fassung.

  DIMENSIONAL Irland unterliegt Verpflichtungen in Bezug auf Geldwäscheprävention und Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung unter anderem gemäß dem Strafrecht (Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung) 2010 - 2018 (Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Acts 2010 – 2018) in der jeweils gültigen Fassung und den Richtlinien der CBI zur Geldwäscheprävention und Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung für den Finanzsektor (Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Guidelines for the Financial Sector) (September 2019).

   

  Registrierung, Passwort und Sicherheitsinformationen

  Bestimmte Bereiche der WEBSITE sind gegebenenfalls passwortgeschützt und stehen nur denjenigen Personen zur Verfügung, denen der HERAUSGEBER den Zugriff gewährt hat. Sie dürfen keinen Versuch unternehmen, ohne Berechtigung auf passwortgeschützte Bereiche der WEBSITE zuzugreifen. Mit Ihrer Registrierung für den Zugriff auf passwortgeschützte Bereiche der WEBSITE erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie dem HERAUSGEBER aktuelle, vollständige und richtige Informationen über sich zukommen lassen, wie sie im Rahmen des jeweiligen Registrierungsverfahrens abgefragt werden, und dass Sie diese Informationen regelmäßig aktualisieren, um deren Vollständigkeit und Richtigkeit sicherzustellen. Zu Authentisierungszwecken kann der HERAUSGEBER Ihnen Sicherheitscodes per Telefon oder Textnachricht zukommen lassen, damit Sie auf die WEBSITE zugreifen können, und gegebenenfalls müssen Sie für bestimmte Funktionen auf dieser WEBSITE spezielle Sicherheitsfragen beantworten. Sie bestätigen, dass die von Ihnen angegebene Telefonnummer für den Empfang von Textnachrichten auf Ihren Namen registriert ist und dass wir uns auf die E-Mail-Adresse und Kontaktinformationen verlassen dürfen, die Sie uns zuletzt angegeben haben. Sie verzichten hiermit auf sämtliche Rechte, die daraus entstehen könnten, dass Sie Mitteilungen aufgrund von Änderungen Ihrer E-Mail-Adresse oder Kontaktinformationen nicht erhalten. Mit der Registrierung für die passwortgeschützten Bereiche der WEBSITE erteilen Sie dem HERAUSGEBER die Erlaubnis, mit Ihnen per E-Mail bezüglich Ihrer Zugriffsanfrage für die WEBSITE zu kommunizieren. Wenn Ihnen der Zugriff auf die passwortgeschützten Bereiche der WEBSITE gewährt wird, können Sie sich für den Erhalt unseres E-Mail-Newsletters anmelden oder sich entscheiden, zukünftig keine weiteren E-Mails von uns zu erhalten, in dem Sie Ihre Einstellungen entsprechend anpassen. Wir erklären, dass wir die von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen sorgfältig und entsprechend den Angaben in unserer Datenschutzerklärung behandeln werden.

  Wenn Sie Zugriff auf die passwortgeschützten Bereiche der WEBSITE haben, so sind Sie selbst für die Aufrechterhaltung der Vertraulichkeit und Sicherheit der Kontoinformationen, Nutzernamen, Sicherheitsfragen und - antworten und Passwörter sowie die Beschränkung des Zugriffs auf Ihren Computer und die ordnungsgemäße Abmeldung von geschützten Bereichen der WEBSITE verantwortlich. Dementsprechend sollten Sie Maßnahmen treffen, um die Vertraulichkeit Ihres Passworts zu schützen, und Ihr Passwort Dritten gegenüber nicht offenlegen. Werden Passwortinformationen entgegen diesen Nutzungsbedingungen mit Dritten, einschließlich einem Informationsaggregator, geteilt, so können wir möglicherweise den Nutzer der Passwortinformationen nicht verifizieren. Werden Passwortinformationen entgegen diesen Nutzungsbedingungen mit Dritten, wie beispielsweise einem Informationsaggregator, geteilt, so übernimmt der HERAUSGEBER keinerlei Haftung oder Verantwortung für die Integrität und Sicherheit der Informationssysteme des jeweiligen Dritten oder bezüglich einer Verbreitung vertraulicher Informationen durch einen Dritten. Der HERAUSGEBER haftet nicht für Verluste, die aus einer solchen Nutzung oder Handlung oder aus einer Nichteinhaltung dieser Bestimmungen entstehen. Sie erklären sich damit einverstanden, die Verantwortung für alle Aktivitäten zu übernehmen, welche unter Ihrem Konto oder Ihrem Passwort geschehen und welche auf Ihr Verhalten, Ihr Unterlassen oder Ihre Fahrlässigkeit zurückzuführen sind. Sie stimmen zu, dass Sie diese WEBSITE nur mit solchen Konten nutzen, bezüglich derer Sie handlungsberechtigt sind, und Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie beim Zugriff auf diese Konten Ihre eigenen Nutzernamen, Logins, Passwörter und Sicherheitsfragen und -antworten verwenden werden. Weiterhin stimmen Sie zu, dass Sie sich keinen unbefugten Zugriff auf solche Teile oder Funktionen dieser WEBSITE oder andere/s geschützte/s Material oder Informationen verschaffen oder zu verschaffen versuchen, indem Sie Mittel verwenden, die Ihnen nicht bewusst vom HERAUSGEBER zur Verfügung gestellt wurden.

  Der HERAUSGEBER gibt weder ausdrücklich noch konkludent eine Garantie in Bezug auf die Sicherheit der WEBSITE ab. Dies gilt auch im Hinblick auf die Möglichkeit, dass unbefugte Personen Informationen, die über diese WEBSITE von Ihnen oder an Sie versendet werden, abfangen oder auf diese zugreifen könnten.

  Erlangen Sie Kenntnis von einer Offenlegung, einem Verlust, einem Diebstahl oder einer unbefugten Nutzung Ihres Logins oder Passworts, so sollten Sie den HERAUSGEBER unverzüglich unter MyDimensional@dimensional.com informieren. 

  Wenn Sie ein Konto unterhalten, auf welches Sie über diese WEBSITE zugreifen, so sind Sie selbst für die Aufrechterhaltung der Vertraulichkeit Ihres Kontos und Ihres Passworts und für die Beschränkung des Zugriffs auf Ihren Computer verantwortlich. Sie erklären sich damit einverstanden, die Verantwortung für alle Aktivitäten zu übernehmen, welche unter Ihrem Konto oder Ihrem Passwort geschehen und welche auf Ihr Verhalten, Ihr Unterlassen oder Ihre Fahrlässigkeit zurückzuführen sind.


  Personalisierung

  Der HERAUSGEBER ermöglicht Ihnen gegebenenfalls eine Personalisierung Ihres Online-Erlebnisses. Bestimmte Personalisierungsfunktionen können Ihnen den Zugriff auf die für Sie relevanten Daten und Funktionen erleichtern. Allerdings sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass „Cookies“ und ähnliche Identifikationstechniken verwendet werden, um Ihr Konto und Ihre Einstellungen mit dem von Ihnen genutzten Computer oder elektronischen Gerät in Verbindung zu bringen. Wenn Sie von einem öffentlichen Ort auf diese WEBSITE zugreifen oder anderweitig einen Computer oder elektronische Geräte gemeinsam nutzen, könnten bestimmte Personalisierungsfunktionen dazu führen, dass nicht öffentliche persönliche Informationen über Sie anderen gegenüber offengelegt werden. Sie allein tragen die Verantwortung für die Entscheidung, ob die jeweilige Personalisierungsfunktion für Sie geeignet ist, sowie für sämtliche Konsequenzen dieser Entscheidung. Der HERAUSGEBER wird gegebenenfalls gemäß unserer Cookie-Richtlinie mittels Cookies bestimmte Daten über die WEBSITE und Ihre Aktivitäten auf der WEBSITE erfassen.

   

  Sicherheit der Datenübertragung und -speicherung

  Die elektronische Kommunikation (ob kabelgestützt oder drahtlos) über die WEBSITE wird möglicherweise nicht verschlüsselt. Sie nehmen zur Kenntnis, dass das Risiko eines Zugriffs auf Daten, inklusive E-Mail, elektronische und drahtlose Kommunikation und personenbezogene Daten, die zwischen Ihnen und dem HERAUSGEBER oder zwischen Ihnen und anderen Parteien verschickt werden, durch unbefugte Dritte besteht.

   

  Beschwerden

  Auf Wunsch lassen wir Ihnen die Beschwerderichtlinien des HERAUSGEBERS zukommen. Sollten Sie mit der Bearbeitung Ihrer Beschwerde oder der Antwort von Dimensional nicht zufrieden sein, können Sie Ihre Beschwerde (wenn möglich) an einen Beauftragten für Finanzangelegenheiten (financial ombudsmen service) weiterleiten.

   

  Beendigung

  Wenn Sie gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen, erlöschen die Ihnen hierin gewährten Rechte unverzüglich, es sei denn lokale Gesetze verbieten dies. Der HERAUSGEBER behält sich das Recht vor, Ihren Zugang zu der WEBSITE jederzeit fristlos zu kündigen, gleich aus welchem Grund. Sie stimmen zu, dass der HERAUSGEBER Ihnen oder Dritten gegenüber für die Beendigung Ihres Zugangs zu der WEBSITE nicht haftet.

  Zusätzlich zu denjenigen Bestimmungen, die für die Umsetzung und Durchsetzung des Zwecks dieser Nutzungsbedingungen sachlich erforderlich sind, gelten die folgenden Abschnitte dieser Nutzungsbedingungen über eine Beendigung dieser Nutzungsbedingungen hinaus fort und bleiben in Kraft gemäß ihren Bestimmungen: „Geistiges Eigentum“, Ihre Lizenz an den Herausgeber für Feedback oder Vorschläge, „Registrierung, Passwort und Sicherheitsinformationen“, „Beendigung“, „Ausschluss der Vertrauenshaftung, keine Beratung“, „Keine Gewährleistung“, „Haftungsbeschränkung“, „Freistellung“ und „Anzuwendendes Recht“.

   

  Ausschluss der Vertrauenshaftung, keine Beratung

  Obwohl der HERAUSGEBER alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen hat, um sicherzustellen, dass die auf dieser WEBSITE enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind, wird keine Gewährleistung oder Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, bezüglich der Richtigkeit, Vertrauenswürdigkeit oder Vollständigkeit solcher Informationen abgegeben. Alle Informationen, Meinungen, Einschätzungen und Inhalte auf dieser WEBSITE werden vom HERAUSGEBER oder von seinen externen Inhalteanbietern ausschließlich zu Informations-, Unterrichtungs- und zu nicht gewerblichen Zwecken zur Verfügung gestellt und können ohne Ankündigung geändert werden. Sofern nicht durch lokale Gesetze verboten, tragen Sie allein die volle Verantwortung dafür, die Vorteile und Risiken der Nutzung solcher Informationen, Meinungen, Einschätzungen und Inhalte abzuwägen.

  Der HERAUSGEBER stellt nur Informationen über die Produkte der Dimensional Global Firms zur Verfügung. Des Weiteren ist die Gesellschaft nicht befugt, Privatanleger (d.h. Kunden, welche keine professionellen Kunden oder geeignete Gegenparteien im Sinne der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) (2014/65/EU) sind bzw. wie im Handbuch der Financial Conduct Authority (Handbook of the FCA) definiert) über ihre speziellen Umstände und die speziellen Vorteile einer Investition in die Produkte zu beraten.

  NICHTS AUF DIESER WEBSITE STELLT EINE ANLAGEBERATUNG, RECHTSBERATUNG, STEUERBERATUNG ODER SONSTIGE BERATUNG DAR NOCH SOLLTEN ALLEIN AUFGRUND DIESER ANGABEN ANLAGEENTSCHEIDUNGEN ODER SONSTIGE ENTSCHEIDUNGEN GETROFFEN WERDEN. VOR JEDER ANLAGEENTSCHEIDUNG SOLLTEN SIE EINSCHLÄGIGE UND KONKRETE PROFESSIONELLE BERATUNG EINHOLEN. Die auf dieser WEBSITE enthaltenen Informationen wurden nicht auf Grundlage einer Berücksichtigung der Anlageziele, finanziellen Situation oder den konkreten Bedürfnissen bestimmter Nutzer dieser WEBSITE zusammengestellt.

   

  Keine Gewährleistung

  Die Informationen, Meinungen, Einschätzungen und Inhalte auf dieser WEBSITE werden ohne jegliche Gewährleistungen oder Garantien jedweder Art zur Verfügung gestellt (einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, Gewährleistungen oder Garantien bezüglich ihrer Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit), gleich ob ausdrücklich oder stillschweigend.

  Der HERAUSGEBER übernimmt keine Verantwortung und gibt keinerlei Gewähr oder Garantie dafür ab, dass die auf dieser WEBSITE enthaltenen Funktionen ununterbrochen oder fehlerfrei sein werden, dass Fehler korrigiert werden, oder dass diese WEBSITE oder die Server, auf welchen sie bereitgestellt wird, frei von Viren oder anderen schädlichen Komponenten sind.

   

  Haftungsbeschränkung

  Für alle zugelassenen Nutzer der WEBSITE (ausgenommen in Deutschland ansässige Personen):

  Sofern nicht nach geltendem Recht verboten, wird die Haftung des HERAUSGEBERS bzw. Ihre Haftung für wissentliche Falschdarstellung, Todesfälle oder Personenschäden, die fahrlässig verursacht wurden, durch diese Nutzungsbedingungen weder eingeschränkt noch ausgeschlossen.

  Für in Deutschland ansässige Personen:

  Sofern sich aus geltendem Recht nichts anderes ergibt, wird die Haftung des HERAUSGEBERS bzw. Ihre Haftung für wissentliche Falschdarstellung, Todesfälle oder Personenschäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden, durch diese Nutzungsbedingungen weder eingeschränkt noch ausgeschlossen.

  Im Falle einfacher Fahrlässigkeit haftet der HERAUSGEBER bzw. haften Sie nur für den vorhersehbaren und typischen Schaden, der bei Verletzung einer Verpflichtung eintritt, deren Erfüllung für die ordnungsgemäße Durchführung und Einhaltung des Vertrages unerlässlich ist und auf deren Einhaltung Sie sich regelmäßig verlassen dürfen (wesentliche Vertragspflicht).

  Für alle zugelassenen Nutzer der WEBSITE:

  Vorbehaltlich der vorstehenden Absätze schließt der HERAUSGEBER hiermit im größtmöglich gesetzlich zulässigen Umfang jegliche Haftung für unmittelbare, mittelbare oder besondere Verluste oder Schäden bzw. Folgeschäden (in jedem Falle einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein: Betriebsunterbrechung, entgangener Gewinn, Umsatzeinbußen, Verlust von erwarteten Einsparungen und/oder Verlust an Geschäftswert (Goodwill)) aus, unabhängig davon ob aus einer Vertragsverletzung, unerlaubten Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit), Verletzung einer gesetzlichen Pflicht oder auf sonstige Weise, der aus oder im Zusammenhang mit:

  • dem Zugriff auf die oder der Nutzung der WEBSITE bzw. der Unmöglichkeit des Zugriffs auf diese oder der Nutzung dieser WEBSITE; oder
  • Entscheidungen, die Sie auf Grundlage der Informationen, Meinungen, Einschätzungen und Inhalte, welche Ihnen durch diese WEBSITE zugänglich gemacht werden, treffen; oder
  • Websites, auf die über diese WEBSITE zugegriffen wird oder die auf dieser WEBSITE beworben werden,

  entsteht, gleich ob ein solcher Verlust oder Schaden zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie auf diese WEBSITE zugreifen, vernünftigerweise vorhersehbar ist oder der HERAUSGEBER auf die Möglichkeit, dass Ihnen ein solcher Verlust oder Schaden entstehen kann, hingewiesen wurde sowie ob dies durch die Fahrlässigkeit des HERAUSGEBERS oder seinen Angestellten, Vertretern oder Subunternehmern verursacht wurde.

  Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten wichtigen Information keine Verpflichtung oder Haftung gegenüber Kunden von DIMENSIONAL UK gemäß dem Financial Services and Markets Act 2000 des Vereinigten Königreichs oder gemäß den Bestimmungen der Financial Conduct Authority, wie sie in deren Handbuch (Handbook of the FCA) aufgeführt sind, ausschließt oder beschränkt.

  Vorbehaltlich der vorstehenden Bestimmungen ist die Gesamthaftung des HERAUSGEBERS, der mit ihm verbundenen Unternehmen und seiner Lizenzgeber sowie der leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeiter und Vertreter des HERAUSGEBERS und der mit ihm verbundenen Unternehmen und seiner Lizenzgeber sowie seiner externen Inhalteanbieter aus oder in Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen oder ihres Gegenstands bzw. im Hinblick auf jegliche diesbezüglichen Handlungen und Unterlassungen, unabhängig davon, ob diese aus einer Vertragsverletzung, unerlaubten Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit), der Verletzung einer gesetzlichen Pflicht oder aus sonstigen Umständen resultiert, auf EUR 500 (€) beschränkt.

  Vorbehaltlich der vorstehenden Bestimmungen ist Ihre Gesamthaftung aus oder in Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Ihre untenstehenden Freistellungsverpflichtungen, unabhängig davon, ob diese aus einer Vertragsverletzung, unerlaubten Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit), der Verletzung einer gesetzlichen Pflicht oder aus sonstigen Umständen resultiert, auf EUR 500 (€) beschränkt.

   

  Freistellung

  Sofern lokale Gesetze dies nicht verbieten, erklären Sie sich einverstanden, den HERAUSGEBER und seine verbundenen Unternehmen und Lizenzgeber sowie die leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeiter und Vertreter des HERAUSGEBERS und seiner verbundenen Unternehmen und Lizenzgeber sowie externe Inhalteanbieter von sämtlichen Ansprüchen, Verbindlichkeiten, Schäden, Verlusten oder Auslagen, einschließlich Anwaltsgebühren und –kosten, welche aufgrund von oder in Verbindung mit (a) einer Verletzung dieser Nutzungsbedingungen durch Sie, (b) einem/einer unrechtmäßigen oder unzulässigen Zugriff auf oder Nutzung diese/r WEBSITE durch Sie, (c) einer Verletzung der Rechte Dritter durch Sie, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf das Recht auf Schutz der Privatsphäre sowie Persönlichkeitsrechte und geistige Eigentumsrechte, (d) einer Verletzung der geltenden Gesetze, Regelungen oder Vorschriften durch Sie oder (e) einem Zugriff auf bzw. eine Nutzung diese/r WEBSITE durch einen Dritten unter Verwendung Ihres individuellen Benutzernamens, Passworts oder einem sonstigen entsprechenden Sicherheitscode, entstehen, freizustellen und schadlos zu halten bzw. dagegen zu verteidigen.

   

  Anzuwendendes Recht

  Ihre Nutzung dieser WEBSITE sowie jegliche Downloads und die Umsetzung dieser Nutzungsbedingungen unterliegen den Gesetzen des Landes, in dem der HERAUSGEBER seinen Sitz hat, und werden in Übereinstimmung mit diesen ausgelegt und die Gerichte des Landes, in dem der HERAUSGEBER seinen Sitz hat, haben die ausschließliche Zuständigkeit für jegliche Streitigkeiten, welche aus Ihrer Nutzung dieser WEBSITE entstehen. Anderes gilt nur, wenn anwendbare Gesetze bestimmen, dass die Gesetze der Rechtsordnung, in welcher der Nutzer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, anzuwenden sind.

  Sofern lokale Gesetze dies nicht verbieten, gilt, dass, wenn eine Klausel in diesen Nutzungsbedingungen unrechtmäßig, ungültig, oder – gleich aus welchem Grund – undurchsetzbar sein sollte, diese als von den restlichen Klauseln getrennt gelten soll und die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der restlichen Klauseln nicht berührt wird.

  Diese Nutzungsbedingungen stellen die gesamte Vereinbarung zwischen dem HERAUSGEBER und dem Nutzer in Bezug auf den darin geregelten Gegenstand dar. Diese Nutzungsbedingungen begründen keinerlei Rechte zur Durchsetzung von Bestimmungen dieser Vereinbarung gemäß dem britischen Vertragsgesetz (Rechte Dritter) aus dem Jahr 1999 (Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999).

  Wenn es sich beim HERAUSGEBER um DIMENSIONAL UK handelt, stellen die Inhalte auf dieser WEBSITE bzw. Teile davon unter Umständen eine finanzielle Förderung im Sinne von Paragraf 21 des britischen Finanzdienstleistungs- und Börsengesetzes aus dem Jahr 2000 (Financial Services and Markets Act 2000) dar. Aus diesem Grund wurden die Inhalte auf dieser WEBSITE zur Veröffentlichung im Vereinigten Königreich durch DIMENSIONAL UK, als eine von der FCA regulierte, im Rahmen ihrer Part 4A-Erlaubnis (Part 4A permission) dazu berechtigte, Gesellschaft freigegeben.